Skriftlig spørsmål fra Britt Hildeng (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:328 (1998-99)
Innlevert: 07.06.1999
Sendt: 08.06.1999
Besvart: 11.06.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Jeg er blitt kjent med at avgjørelsen om hvilken tilbyder som får avtale om å huse Kunsthøgskolen i Oslo nok en gang er utsatt - til 19 juni.
Dersom Høgskolens lokaliteter skal kunne stå ferdig når enkelte av skolens avdelingers kontrakter går ut i 2003 haster det med å komme i gang med byggeprosjektene. Det er derfor avgjørende at departementet nå treffer sin avgjørelse. Kan statsråden love at det ikke vil være noen ytterligere utsettelse og når vil avgjørelsen om hvilken tilbyder som velges foreligge?

Begrunnelse

Stortinget vedtok sammenslåingen av KHIO i juni 1996. I april 1998 fikk Statsbygg inntre tilbud etter utlysning i leiemarkedet. En tilbyder er siden da falt bort.
Avgjørelsen mht hvilken tilbyder som skal få kontrakten er blitt utsatt flere ganger.
Det blir hevdet at disse utsettelsene setter framdriften for hele lokaliseringsprosessen i fare da marginene for ferdigstilling er relativt smale.
Flere av skolens avdelinger har i dag begrensede leieavtaler og er avhengig av å kunne flytte inn i nye lokaler innen planlagt tid - dvs. sommeren 2003.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Statsbyggs innstilling om nye lokaler til Kunsthøgskolen i Oslo er til behandling i departementet. Jeg er innforstått med de knappe tidsfristene vi har for å få ferdigstilt lokalene og saken har høy prioritet. Det tas sikte på å få en avklaring innen 18. juni 1999.