Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:332 (1998-99)
Innlevert: 09.06.1999
Sendt: 09.06.1999
Besvart: 16.06.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Vil en økning av driftstilskuddet til barnehagene automatisk føre til en økning av kontantstøtten?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: I St.prp. nr. 53 (1997-98) redegjøres det for bakgrunnen for innføringen av kontantstøtte til småbarnsforeldre. En av hovedpillarene bak reformen var at det skulle bli større likhet i overføringen av statlige midler til familier som henholdsvis benytter og ikke benytter barnehageplass. I denne forbindelse uttales følgende på side 9 i stortingsproposisjonen:

"Ved innføring av kontantstøtten skal støttebeløpet ved full kontantstøtte være på nivå med størrelsen på statens driftstilskudd til full tids barnehageplass. Regjeringen legger opp til at kontantstøttens størrelse skal fastsettes årlig av Stortinget."

Selv om det er uttalt at støttebeløpet for full kontantstøtte skal "være på nivå" med størrelsen på driftstilskuddet, er det ikke automatisk slik at kontantstøtten økes hvis satsene for driftstilskuddet til barnehager økes. Det er Stortinget som i forbindelse med den årlige behandlingen av Statsbudsjettet vedtar satsene for kontantstøtte og satsene for driftstilskudd til barnehagene.