Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:340 (1998-99)
Innlevert: 14.06.1999
Sendt: 14.06.1999
Besvart: 22.06.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Over 2100 skipsvrak forsøpler farvannet på norskekysten. 236 klassifisert som miljøfarlige, og av disse er forurensningspotensialet klassifisert som høyt på 36 av vrakene. SFT kan kun prioritere noen ganske få vrak, bla kan ikke "Holmengraa" i Borre i Vestfold prioriteres.
Vil Miljøvernministeren fremme en sak for Stortinget som sørger for at nødvendige midler bevilges til en total opprydning, evt hvordan ser ministeren for seg at denne miljøskandalen skal ryddes opp i ?

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Vrakprogrammet har pågått siden 1991, og har som målsetting å få redusert faren for forurensning fra skipsvrak som ligger langs norskekysten. Statens forurensningstilsyn (SFT) har nå gjennomført en tilstandsundersøkelse av de 30 skipsvrakene langs norskekysten med høyest forurensningspotensial. På bakgrunn av disse undersøkelsene vil det nå gjennomføres en nærmere fysisk undersøkelse av seks skipsvrak som grunnlag for vurdering av videre tiltak. Dette er vrak som inneholder olje. Fire av vrakene ligger i Narvik, mens de to andre ligger i Borre i Vestfold og i Bø i Vesterålen. De fysiske undersøkelsene som skal gjennomføres vil gi et bedre grunnlag for nytte-kostnads analyser og mulighetene for videre tiltak, ved at det sies noe mer detaljert om oljemengden, oljetype, ammunisjons-problematikk, tilgjengelighet, tilstand og kostnadsoverslag.

SFT fikk i oppdrag å gjennomføre disse fysiske undersøkelsene i løpet av 1999. Det er innhentet anbud for undersøkelse av disse seks skipsvrak, og det har vist seg at anbudene overstiger de midler som var til disposisjon for formålet. SFT går derfor nå ut med en ny begrenset anbudsrunde for undersøkelse av et redusert antall vrak. Det blir nå bedt om undersøkelse av inntil 4 vrak i Narvik havn i 1999. De to resterende skipsvrakene, som ligger i henholdsvis Borre i Vestfold og Bø i Vesterålen tar vi sikte på å undersøke i år 2000.

En eventuell gjennomføring av tiltak vil bli vurdert når resultatene av de fysiske undersøkelsene foreligger. Dersom de fysiske undersøkelsene viser at det er behov for å fjerne olje fra skipsvrakene vil det også være behov for økt bevilgning etter 2000.

Jeg vil prioritere gjennomføring av de undersøkelsene og tiltakene som er nødvendige, for å være sikker på at de skipsvrakene som ligger langs norskekysten i dag ikke medfører noen risiko for oljeforurensning i fremtiden.