Skriftlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:359 (1998-99)
Innlevert: 21.06.1999
Sendt: 21.06.1999
Besvart: 28.06.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Da Stortinget behandlet Stortingsmelding nr. 49 om boligetablering for unge og vanskeligstilte, ble det i Innst. S. nr. 100 (1998-99) under VI vedtatt at Stortinget ber Regjeringen nedsette et utvalg som skal se på hele boligpolitikken. Det ble videre i innstillingen gjort rede for hva komiteen mente burde være med i mandatet for et slikt offentlig utvalg.
Er utvalget nedsatt og hvilket mandat er det gitt?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: I tråd med Stortingets vedtak arbeider Regjeringen med å nedsette et offentlig utvalg som på bredt grunnlag skal gå gjennom boligpolitikken. Jeg tar sikte på at Stortinget blir nærmere informert om opprettelse av utvalget i statsbudsjettet for år 2000.