Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:370 (1998-99)
Innlevert: 25.06.1999
Sendt: 28.06.1999
Besvart: 05.07.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I utjamningsmeldinga varsles en mjukere arbeidslinje og målrettede kompetansehevende tiltak overfor grupper med svak utdanning.
Når vil statsråden treffe tiltak som pålegger A-etaten å gi lese- og skrivehemmede målrettede tiltak og opplæring tilpasset sine behov og ikke som nå både kan oppleve å bli avvist som målgruppe, være henvist til å tilpasse seg eksisterende tiltak og at opplæring som gir resultater ikke blir gitt?

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Hensikten med arbeidsmarkedstiltakene er å understøtte formidlingsprosessen og bidra til at arbeidsledige kan komme i arbeid raskest mulig. Det stilles derfor krav om at den enkelte skal være aktiv arbeidssøker og disponibel for arbeidsmarkedet, samtidig som opplæringstiltak skal være yrkesrettede og ha en avgrenset, kort varighet. Overfor personer som primært er utdanningssøkere og som ønsker opplæring, evt av lengre varighet, har kommunen og fylkeskommunen ansvaret for å gi opplæring. Kommunens/fylkeskommunens ansvar vil også omfatte tilbud til personer med lese- og skrivevansker.

Det er, så vidt jeg kan se, bred politisk enighet om hovedprinsippene for ansvars- og oppgavedelingen mellom utdannings- og arbeidsmarkedsmyndighetene. Disse prinsippene vil i praksis sette en ramme for hvor omfattende tiltak som iverksettes som del av den arbeidsmarkedspolitiske innsatsen for personer med svak utdanning.

Innenfor arbeidsmarkedsopplæringen legger a-etaten til rette kurs som er tilpasset de arbeidssøkendes utdannings- og erfaringsbakgrunn i forhold til virksomhetenes behov for kompetanse. Overfor arbeidsledige arbeidssøkere der lese- og skrivevansker er kjent, tilsier a-etatens erfaring at det i all hovedsak er mest hensiktsmessig å tilby støtteundervisning i forbindelse med yrkesrettede kurs. Veldig ofte vil lese- og skrivevansker hos den enkelte oppdages i forbindelse med deltakelse i yrkesrettet opplæring. A-etatens tilbud vil i slike tilfeller være rettet mot at den enkelte kan bedre sine lese- og skriveferdigheter med sikte på at de skal kunne komme i arbeid. A-etaten bruker ulike typer tilbydere, både offentlige og private, ved iverksetting av yrkesrettede kurs og støtteundervisning.

For øvrig vil jeg vise til svar på ditt spørsmål nr 338 der det opplyses at Arbeids- og administrasjonsdepartementet vil be Arbeidsdirektoratet om en vurdering av tilbudet til personer under yrkesrettet attføring med lese- og skrivevansker.