Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:377 (1998-99)
Innlevert: 30.06.1999
Sendt: 01.07.1999
Besvart: 08.07.1999 av kulturminister Anne Enger

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Iflg. Aftenposten arbeider Kulturdepartementet med å beskjære den planlagte utbyggingen av Nasjonalbiblioteket i Oslo. Representanter for de ansatte har deltatt i utformingen av de opprinnelige planene, men har ikke vært konsultert i denne omgang. Det betyr at de som best kjenner forutsetningene for at biblioteket kan ivareta rollen som et nasjonalt besøksbibliotek, ikke er hørt nå. Hvordan mener statsråden at den siste utbyggingsplanen kan sikre at biblioteket kan ivareta den tiltenkte rollen?

Begrunnelse

Kulturkomiteen ga i Budsjettinnst.S.nr.2 - (1998-99) uttrykk for at det er et sterkt behov for oppgradering og utbygging av Nasjonalbiblioteket i Oslo. Komiteen viste til Kulturdepartementets planer for rehabilitering av denne avdelinga. I byggeprogrammet for Nasjonalbiblioteket i Oslo, som forelå i mars 1998, bidro fagforeningene gjennom deltakelse i arbeidsgruppen for utvikling av prosjektets innhold. De planene som Kulturdepartementet arbeider med nå, bryter, iflg. representanter for fagforeningene, på vesentlige og prinsipielle områder med de opprinnelige planene. Tidligere har Stortinget ment at Osloavdelingen skal ivareta rollen som et nasjonalt besøksbibliotek. Det er gode grunner til å tro at denne rollen ikke kan ivaretas med de nye ombyggings- og oppgraderingsplanene. Det vil i så fall føre til at bygget blir uhensiktsmessig fra starten av.

Jeg viser til at et flertall i komiteen uttalte at en rekna med å komme tilbake til saka når planene foreligger. Det vil derfor være naturlig at Stortinget får anledninig til å uttale seg om de endelige planene.

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: Nasjonalbibliotekets oppgaver er delt mellom avdelingen i Rana og avdelingen i Oslo. Avdelingenes fysiske rammer må ta utgangspunkt i oppgavedelingen.

De viktigste oppgavene for avdelingen i Rana er knyttet til pliktavleveringsloven (mottak, katalogisering og videreformidling av allment tilgjengelige dokumenter); depotsamling for fjernlån; arkivsamling med sikkerhetseksemplarer; mikrofilming av aviser og tidsskrift; bevaring av lyd- og billedmedium; restaurerings- og konserveringsoppgaver. For å dekke avdelingens behov har Statsbygg på oppdrag fra Kulturdepartementet igangsatt prosjektering av nye lokaler.

Avdelingen i Oslo skal ivareta utadrettede publikumsfunksjoner ved Nasjonalbiblioteket. Den skal være senter for formidling til publikum av både eldre og nyere norsk litteratur og annet pliktavlevert materiale utgitt i Norge. Avdelingen skal også ta vare på og formidle til publikum flere spesialsamlinger, blant annet for musikk, håndskrifter, kart og bilder. Spesielt viktig er formidling av nasjonal skriftkultur og norsk musikk. Avdelingen har også ansvaret for viktige nasjonale samlinger av nordisk litteratur og utenlandsk litteratur om norske forhold.

Kulturdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å planlegge rehabilitering av eksisterende bygning og nytt underjordisk magasin slik at lokalene tilpasses funksjonene til Nasjonalbibliotekets Oslo-avdeling. Nybygget under jorda skal inneholde magasiner for de uerstattelige samlingene eldre enn 1990. Eksisterende bygning skal romme alle publikumsrettede funksjoner, funksjoner for de ansatte og magasiner for nyere materiale og brukseksemplarer for eldre materiale.

Nasjonalbiblioteket har medvirket i planleggingen av ombyggingen og nybygget. Det foreligger ikke endelig utbyggingsplan. Statsbygg fremla et forslag til byggeprogram i mars 1998. Det er nødvendig å justere dette på vesentlige punkter. Kulturdepartementet har derfor i brev av 20. april d.å. gitt Statsbygg i oppdrag å bearbeide prosjektet videre. På bakgrunn av den fastsatte arbeidsdelingen mellom de to avdelingene er det presisert at det underjordiske sikringsmagasinet i Oslo skal være på 4.000 m2 bruttoareal. Det overordnede siktemålet med den videre bearbeidelsen av byggeprosjektet, er å skaffe Nasjonalbibliotekets avdeling i Oslo fysiske rammevilkår som samsvarer med de oppgavene avdelingen skal ha.

Nasjonalbiblioteket skal selvsagt medvirke i den videre prosessen. Departementet forutsetter at Nasjonalbiblioteket, som del av denne medvirkningen, innhenter organisasjonenes synspunkter i samsvar med bestemmelsene i Hovedavtalen i staten.

Departementet vil komme nærmere tilbake til saken i budsjettproposisjonen for 2000.