Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helseministeren

Dokument nr. 15:382 (1998-99)
Innlevert: 01.09.1999
Sendt: 01.09.1999
Besvart: 06.09.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Under behandlingen av nasjonal kreftplan støttet Stortinget forslaget om å øke strålekapasiteten fra 22 til 36 maskiner (LAE)i løpet av planperioden. Høsten 1998 godkjente SHD en plan med bla. tildeling av 3 nye strålemaskiner til Ullevål som de omgjorde i juni 99 og Ullevål og DNR får tildelt 1 maskin mindre. Hvordan tolker helseministeren Stortingets uttalelser og hva er årsaken til at SHD i juni i år omgjorde sitt vedtak og reduserte antallet strålemaskiner i de 10 fylkene på Sør-Østlandet?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: På det tidspunkt departementets godkjenning ble gitt for Helseregion Øst i september 1998, forelå det ennå ikke planer fra alle helseregionene om behovet for strålemaskiner. For ikke å forsinke utbyggingen av stråleterapisatellitten ved Gjøvik fylkessykehus, ble departementets godkjenning sendt før det var foretatt en endelig fordeling av maskinkapasiteten for hele landet. Departementet hadde på det tidspunkt ikke grunn til å tro at det ville bli problemer med fordelingen av maskinene på landsbasis. Departementet mottok først i mai 1999 planer fra samtlige helseregioner om behovet for strålemaskiner. Disse planene viste et samlet behov på flere maskiner enn den vedtatte rammen på 36 maskiner. I departementets fordeling av den økte strålemaskinkapasiteten med 36 maskiner er det tatt hensyn til en best mulig geografisk tilgjengelighet til behandlingstilbudet, noe Sosialkomiteen også har lagt vekt på i sin innstilling, jf. Innst. S. nr. 226 (1997-98).

I tiden som er gått etter Stortingets behandling av kreftplanen har indikasjonene for strålebehandling økt. Utbygging av mammografiscreening og brystbevarende kirurgisk kreftbehandling er eksempler på dette. På bakgrunn av dette går departementet i et brev av 01.09.99 til Oslo kommune med forbehold om Stortingets tilslutning inn for å tildele ytterligere en maskin , slik at Ullevål sykehus får 3 nye maskiner i løpet av kreftplanperioden. Med en samlet kapasitet i Helseregion Øst og Sør på 20 strålemaskiner, vil dette oppveie for forskjellen i befolkningsrate pr. maskin mellom helseregionene.

Regjeringen vil derfor legge spørsmålet om økt maskinkapasitet fram for Stortinget bl.a. med sikte på fullfinansiering av en 3. strålemaskin og en 3. bunkers ved Ullevål sykehus innen utgangen av 2003.