Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:389 (1998-99)
Innlevert: 03.09.1999
Sendt: 03.09.1999
Besvart: 09.09.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Nye retningslinjer for bruk av sivilarbeidere rammer barne- og ungdomsorganisasjoner. Det må være klart at Stortinget i 1996 ikke utelukket kultursektoren som arena for avtjening av sivil verneplikt, men satte krav til innhold og at arbeidsoppgavene skulle være meningsfylte. Arbeid i barne- og ungdomsorganisasjoner kan uten tvil være "forebyggende fredsarbeid". Vil justisministeren sørge for at sivilarbeidere fremdeles kan tjenestegjøre i barne- og ungdomsorganisasjoner?

Begrunnelse

Dagsavisen kan melde om at de nye retningslinjene for bruk av sivilarbeidere går hardt ut over barne- og ungdomsorganisasjoner. Undertegnede har tidligere tatt opp situasjonen for kulturinstitusjonene etter at Departementet i praksis nesten utelukket kultursektoren som arena for avtjening av sivil verneplikt. Iflg. Justiskomiteens daværende leder Lisbeth Holand, kan ikke flertallsmerknaden fra Arbeiderpartiet, SV og Kr.F. i Innst. S.nr.177 (1995-96) tolkes slik at kultursektoren, inkludert barne- og ungdomsorganisasjonene, blir utelukket. "Forebyggende fredsarbeid" er også arbeid for å styrke demokrati, kunnskap om kultur og vår identitet som et flerkulturelt samfunn. Dette arbeidet utføres i barne- og ungdomsorganisasjonene, så vel som i mange kulturorganisasjoner. På vegne av SV ber jeg nå om at Justisministeren tar initiativ for å bringe retningslinjene i samsvar med en rimelig tolking av hva som er "forebyggende fredsarbeid".

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Ved behandlingen av St.meld. nr. 22 Om sivil tjenesteplikt (1995-96) Innst S nr 177 gikk Justiskomiteens flertall inn for at innholdet i siviltjenesten for fremtiden bør konsentreres om fire hovedsektorer: helse- og sosialsektoren, natur- og miljøsektoren, fredssektoren og katastrofe- og kriseberedskap i inn og utland". Departementet ble (i Innst S nr 177), som følge av dette, oppfordret til ikke å avgi mannskaper til utpregete kulturelle eller vitenskaplige formål, med mindre oppdraget kan defineres innenfor rammen av katastrofe- og kriseberedskap eller fredsskapende tjeneste.

Innholdet i siviltjenesten har ikke tidligere vært sektorrettet. Sektorinndelingen gjør det nødvendig å definere området for innholdet i hver sektor, bl.a. "fredssektoren" og "katastrofe - og kriseberedskap i inn- og utland", som er nye tjenesteområder. Dette arbeidet er departementet nå i gang med.

Når det gjelder "fredssektoren" har departementet foreløpig definert oppdrag i VOKT(volds- og konfliktforebyggende tjeneste)- og Kameratstøtteprosjektene og hos Natteravnene som deler av denne. I tillegg er det gitt spesielle retningslinjer for når oppdrag av kulturell eller vitenskapelig art kan ansees å ha et konfliktforebyggende eller fredsskapende formål, slik at de kan relateres til fredssektoren.

Jeg er enig i at arbeid i barne- og ungdomsorganisasjoner kan ha en konfliktforebyggende effekt. Departementet har derfor bestemt at kulturelle oppdrag må oppfylle følgende kriterier for å kunne relateres til fredssektoren:

- oppdraget skal være direkte rettet mot barn og unge under 18 år

- den vesentlige andelen av arbeidsoppgavene skal innebære direkte kontakt med målgruppen

I tillegg til dette kan sivile vernepliktige fortsatt tjenestegjøre i barne- og ungdomsorganisasjoner hvis oppdraget kan defineres innenfor en av de øvrige tjenestesektorene, f. eks. natur- og miljøsektoren eller helse- og sosialsektoren. Oppdraget må også samsvare med de generelle retningslinjene for tjenesteoppdrag (f. eks. at sivile vernepliktige ikke skal fortrenge ordinær arbeidskraft).