Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:2 (1999-2000)
Innlevert: 04.10.1999
Sendt: 04.10.1999
Besvart: 11.10.1999 av forsvarsminister Eldbjørg Løwer

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): I Innst. S. nr. 203 (1998-99) står det på side 4 om Sjøforsvarsdistrikt Sør: "Komiteen mener det er viktig å sikre Marvika Orlogsstasjon, Kristiansand, et tilstrekkelig antall årsverk, slik at orlogsstasjonen kan løse sine arbeidsoppgaver tilfredsstillende ved alliert besøk m.v.."
Sørger ministeren for å følge opp disse merknadene fra en enstemmig komite?

Eldbjørg Løwer (V)

Svar

Eldbjørg Løwer: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Anne Helen Rui vedrørende oppfølging av forsvarskomiteens merknad om bemanningen ved Marvika orlogsstasjon. Komiteens merknad er fulgt opp gjennom Forsvarsdepartementets iverksettingsbrev til Forsvarets overkommando (FO) - datert 30 juli 1999. Som en del av oppdraget til FO skriver departementet følgende:

"Marvika orlogsstasjon skal gis et tilstrekkelig antall årsverk slik at orlogsstasjonen kan løse sine arbeidsoppgaver tilfredsstillende i forbindelse med alliert besøk mv." Generelt er det oppgavetype og -mengde som vil være avgjørende for bemanningen ved orlogsstasjonene. Det skal legges vekt på løsninger som utnytter mulighetene for samordning i Sjøforsvaret eller på tvers av forsvarsgrener og avdelinger. Bemanningen ved den enkelte orlogsstasjon vil følgelig variere. Det er også andre pågående prosesser som kan få innvirkning på bemanningen. La meg her nevne utredninger om Sjøforsvarets logistikkfunksjoner, oppfølgingen av NOU 1999:8 Materiellforvaltningen i Forsvaret (STYFOR-utredningen) og vurderingen av ordningen med lokal forvaltningsmyndighet (LFM). Med dette som utgangspunkt vil Forsvaret i tiden frem til 2001 gjennomføre de tilpasninger i Sjøforsvarets regionale organisasjon som Stortinget vedtok 7 juni 1999.