Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:12 (1999-2000)
Innlevert: 19.10.1999
Sendt: 19.10.1999
Besvart: 26.10.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): En overlege ved Bærum sykehus er under etterforskning etter at en kollega anmeldte ham for å ha utført aktiv dødshjelp. Kollegaen som tok opp saken er nå permittert fra sin stilling, mens sykehusledelsen utfra et oppslag i Aftenposten den 19/10 fortsatt ikke har foretatt seg noe aktivt overfor den aktuelle legen i saken. Utfra et oppslag i Aftenposten den 28/5-99 ville helseministeren se nærmere på denne saken. Hva har helseministeren gjort, og hva vil han eventuelt videre gjøre i saken?

Begrunnelse

Å yte aktiv dødshjelp er som kjent forbudt i Norge, både for helsepersonell og for befolkningen for øvrig. De ganger spørsmålet har vært drøftet i Stortinget tyder alt på at et nær samlet Storting går mot aktiv dødshjelp, slik at det pr dato ikke foreligger noen signaler om en liberalisering av lovverket på dette punkt. I den grad det får utvikle seg en praksis ved norske helseinstitusjoner som kommer i strid med lovverket, må dette etter undertegnedes vurdering betraktes som svært alvorlig, både fordi det reiser spørsmål ved helsepersonells etiske standard, og fordi det skaper utrygghet i befolkningen for hva som skjer i norske helseinstitusjoner. Jeg vil ikke her ta stilling til hva som rent faktisk har funnet sted ved Bærum sykehus, idet jeg antar at dette vil være en politioppgave. Men sett i lys av eksisterende lovverk, er det etter mitt syn viktig at saken undergis en behandling som raskest mulig kan bidra til å avdekke de rent faktiske forhold med bakgrunn i de alvorlige prinsipielle spørsmål som saken reiser.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Sosial- og helsedepartementet ba i brev av 28. mai 1999 Statens helsetilsyn om en redegjørelse av sitt arbeid med saken. I forbindelse med sin gjennomgang av saken, besluttet Helsetilsynet å ta den opp til ny vurdering. Helsetilsynet har arbeidet med å oppnevne nye sakkyndige. I dette arbeidet har det vært helt vesentlig å oppnevne sakkyndige som har bred tillit i det medisinske miljø og hos de involverte i saken. Det har vært lagt opp til å oppnevne sakkyndige med ulik kompetanse fra Danmark, Sverige og Norge. Det er også lagt vekt på at de spurte har relevant yrkesbakgrunn for å kunne vurdere den aktuelle formen for behandling.

Oppnevningen av sakkyndige har vært mer tidkrevende enn det Helsetilsynet regnet med. En av grunnene er antagelig at dette åpenbart er en vanskelig oppgave å påta seg. 22. oktober 1999 mottok Helsetilsynet positivt svar fra den siste. De sakkyndige er hhv norsk overlege i indremedisin med lang erfaring i arbeid med pasienter med hematologisk kreft, norsk professor i klinisk farmakologi, svensk spesialist i palliativ medisin, dansk spesialist i palliativ medisin med doktorgrad i farmakologi og svensk psykiater/onkolog. To svenske leger som tidligere har uttalt seg til media i denne saken er ikke blant disse fem. De nye sakkyndige er nå oppnevnt. De har fått tilsendt sitt mandat, og skal avgi uttalelse innen 04.01.2000 til Statens helsetilsyn.

Så lenge saken er til ny gjennomgang, vil jeg avvente utfallet av Helsetilsynets nye behandling før jeg tar stilling til eventuell videre oppfølging.