Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:16 (1999-2000)
Innlevert: 20.10.1999
Sendt: 21.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): I Aftenposten 15/10 uttaler Gerd Fleischer i SEIF at handlingsplanen mot tvangsekteskap er en godt bevart offentlig hemmelighet. "Hverken barnevernet eller sosialkontorene kjenner til den. Ingen av de mange forslag til tiltak er iverksatt så vidt oss bekjent". Kan statsråden orientere om status for iverksettelse av tiltakene, og det informasjonsarbeidet som er gjort om handlingsplanen og tiltakene?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Informasjonsarbeid som er gjort om handlingsplanen:

Når det gjelder påstanden om at handlingsplan mot tvangsekteskap er en "offentlig godt bevart hemmelighet "så er departementet ikke enig i det. Det kan skje at enkelte instanser som kunne hatt behov for planen ikke har fått den, eller at de som har fått den av ulike årsaker ikke har videreformidlet den til rette instans.

I forbindelse med offentliggjøringen av planen ble den sendt til frivillige organisasjoner og miljøer som hadde engasjert seg i og var opptatt av problematikken. Planen ble også sendt til alle landets kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn. I tillegg er det blitt orientert om planen på ulike konferanser som departementet har hatt med ulike organisasjoner og miljøer, både offentlige og private, der dette har vært naturlig.Status for handlingsplanen pr 25.10.99

Informasjonstiltak

2.1 Tre informasjonsbrosjyrer. (BFD)

BFD har arbeidet med klargjøring av mål, form og innhold. Ulike målgrupper inviteres til samarbeid om den endelige utformingen. Manusene ferdigstilles i 1999.2.2 Informasjonsmagasiner til ungdom. (BFD med flere)

Det er viktig å nå ut til ungdom om temaet tvangsekteskap. Magasinet UNG som alle elever i ungdomsskolen får, behandlet temaet våren 1999. Skolebladet "Camilla" vil behandle tvangsekteskap i et nummer høsten 1999.

2.3 Utvikling av informasjonsvideo. (BFD)

Arbeidet starter i 2000.

2.4 TV-spot om tvangsekteskap. (BFD)

Arbeidet starter i 2000.

2.5 Tvangsekteskap som emne i undervisning. (KUF)

Arbeidet med "Veiledning i arbeid med likestilling" er igang. Tvangsekteskap som emne inngår i denne. Veiledningen ferdigstilles i løpet av våren 2000.

2.6 Tilskudd til informasjonstiltak i kommunene. (Utlendingsdirektoratet)

Arbeidet starter først i 2000.

2.7 Hefte om lover og konvensjoner relatert til tvangsekteskap. (BFD) Arbeidet er igang. Manus ferdigstilles i 1999.

2.8 Hefte om valg av ektefeller i ulike religioner. (BFD)

Arbeidet er igang. Manus ferdigstilles i 1999.

Dialog og samhandling

3.1 Temahefte for innvandrerforeldre som del av Foreldreveiledningsprogrammet. (BFD)

Arbeidet er startet. Manus ferdigstilles i 2000.

3.2 Opplysningstiltak overfor innvandrerforeldre. (BFD)

Arbeidet med å utvikle opplysningstiltak er startet.

3.3 Informasjonstilbud ved helsestasjoner. (SHD)

Arbeidet er startet. Helsestasjoner for barn og ungdom er prioritert i fire år framover fra 2000.

3.4 Veiledning i likestilling for grunnskolen og videregående skole, der også tvangsgifte blir tatt opp. (KUF)

Se også 2.5. Veiledningen ferdigstilles våren 2000 og vil bli brukt i grunnskolen og videregående opplæring som hjelpemiddel for å integrere likestilling.

3.5 Prioritering av prosjektsøknader. (Utlendingsdirektoratet)

Søknader er prioritert til formålet.

3.6 Debattforum på Internett. (BFD)

Arbeidet starter i 2000.

Hjelpetiltak

4.1 Midler til organisasjoner for mekling og lignende. (BFD og KRD)

Søknader er prioritert til formålet.

4.2 Utrede hvordan en kan organisere en rådgivningstjeneste om tvangsekteskap gjennom en eksisterende kontakttelefon. (BFD)

Arbeidet med utredningen vil starte i løpet av høsten 1999.

4.3 Systematisere erfaringer fra tiltak som har fått midler over storbybevilgningen. (BFD)

Arbeidet med innhenting av erfaringer er startet og vil være ferdig i løpet av 1999.

4.4 Oppfølging av elever gjennom Oppfølgingstjenesten. (KUF)

KUF vil i løpet av høsten 1999 drøfte med Oppfølgingstjenestene hvordan slike saker kan følges opp.

Krisetiltak

5.1 Midler til organisasjoner for konfliktløsning og lignende. (BFD og KRD)

Søknader er prioritert til formålet.

5.2 Prosjekter som gjelder bruk av kulturveiledere ved mekling. (BFD)

BFD har ikke mottatt søknader på området.

5.3 Plasser i beredskapshjem i fylkene. (BFD)

Et samarbeid med noen fylkeskommuner vil starte opp i løpet av høsten 1999.

5.4 Utarbeiding av rutiner i barnevernet og sosialtjenesten. (BFD og SHD)

Arbeidet med en rutinehåndbok vil starte opp i løpet av høsten 1999.

5.5 Utrede botilbud for ungdom som utsettes for tvangsekteskap. (BFD og KRD)

Arbeidet starter først i 2000.

Opplæring og kompetanse

6.1 Flerkulturell forståelse som del av grunnutdanningen på høgskoler. (KUF)

Flerkulturell forståelse er innarbeidet i rammeplanene for lærerutdanning og helse- og sosialarbeiderutdanningene.

6.2 Tvangsekteskap som tilbud innen videreutdanning. (KUF)

Temaer som tar opp i seg tvangsekteskap vil bli innarbeidet i videreutdanningstilbudene i løpet av høsten 1999.

6.3 Tvangsekteskap som tilbud innen etterutdanning. (KUF)

Tilbud innen etterutdanning vil bli drøftet i møte med utdanningsdirektørene i november 1999.

6.4 Etterutdanningstilbud gjennom barnevernet. (BFD)

Et samarbeid med aktuelle læresteder vil starte høsten 1999.

6.5 Informasjon og kompetansebygging ved familievernkontorene. (BFD)

Et samarbeid med familievernkontorene vil starte høsten 1999.

6.6 Utredning for rekruttering til arbeid med barn og ungdom. (BFD og KRD)

Arbeidet starter først i 2000.Utenriksdepartementets rolle

7.1 Utbygge samarbeid mellom norske instanser og Utenriksdepartementet. (UD)

UD har startet arbeidet.

7.2 Utbygge kontakter i de relevante land. (UD)

UD har startet arbeidet.

7.3 Informasjonsmateriell knyttet til handlingsplanen skal omfatte informasjon om muligheter for bistand fra Utenrikstjenesten. (Alle departementer)

Dette er en løpende oppgave.

7.4 Informasjonsutveksling med nærstående land. (UD)

UD har startet arbeidet.

Endringer i lovverket

8.1 Opphold i Norge etter ugyldiggjøring av ekteskap. (BFD og JD)

Justisdepartementet har startet utredningsarbeidet.

Forskning og dokumentasjon

9.1 Endring av registreringene i Fremmedkontrollregisteret, Fremkon. (Utlendingsdirektoratet)

Utlendingsdirektoratet har foretatt en stor ombygging av databasen som registrerer på hvilket grunnlag den enkelte utlending får oppholdstillatelse i Norge. Det medfører at den nye basen gjør det enklere å få fram opplysninger på konkret forespørsel / etter oppdrag.

9.2 Forsknings- og utviklingsprosjekt rettet mot jenter og gutter med minoritetsbakgrunn. (KUF)

KUF vil i arbeidet med likestilling ta initiativ til et FoU-prosjekt i 2000 rettet mot jenter og gutter med minoritetsbakgrunn. Tvangsekteskap vil være en av problemstillingene som søkes belyst.

9.3 Støtte til forskning knyttet til familieinnvandring. (KRD)

KRD har utformet et prosjekt og er i ferd med å innhente anbud.

9.4 Systematisering og dokumentering av arbeidet med tvangsekteskap. (BFD)

Arbeidet starter først i 2000.

9.5 Kontakter til andre land for erfaringsutveksling. (BFD)

Arbeidet starter først i 2000.

9.6 Forskning om tvangsekteskap. (BFD)

Det vil bli tatt initiativ overfor Norges Forskningsråd i løpet av høsten 1999.

Vedlegg til svar:

Handlingsplan mot tvangsekteskap.

Utgitt av Barne- og familiedepartementet

2. utgave - 12/98