Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:25 (1999-2000)
Innlevert: 28.10.1999
Sendt: 28.10.1999
Besvart: 03.11.1999 av finansminister Gudmund Restad

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): LKAB har besluttet å investere i ca 700 nye malmvogner, som skal produseres i Sør-Afrika og leveres i Kiruna. Mest funksjonell innskiping er Narvik havn. Imidlertid er denne muligheten begrenset p.g.a. tollregler mellom Norge og Sverige. Det blir beregnet 1,7 pst toll om vognene lastes og monteres i Narvik, noe som betyr en betydelig merkostnad. Vil statsråden ta initiativ til en revisjon av regelverket, slik at det ikke svekker Narviks funksjon som importhavn?

2 vedlegg til spørsmål:

Vedlegg 1

TELEFAKS FRA TRANSPORTUTVIKLING AS

Transportutvikling AS
Postboks 26
8501 Narvik

Telefon: +47 76 96 55 70
Telefaks: +47 76 96 55 71
Org. nr.: 976311469
Bank: 4545.07.08635

TIL:Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen
ATTN:
FAKS NR.: 23 31 38 65 FRA:Stig Nerdal
DATO: 27.10.1999
SIDER, INKLUDERT FORSIDE: 2

Malmvogner LKAB-endringer i tollpolitikk mellom Sør Afrika og EU

Det vises til tidligere samtaler.

Situasjonen pr. dato er at jernbanemateriell til Sverige (EU) fra Sør Afrika, er tollbelagt med 1.7%, men GSP-ordningen med Sør Afrika medfører at slike leveranser til Sverige vil kunne importeres tollfritt.

Hvis leveransen skal transporteres via et 3-land er det satt store begrensninger m.h.t. til hva som, utenom rent transportarbeid, kan utføres på produktet. Det vil i praksis bety at importen til Sverige havner utenfor GSP-ordningen, og toll påregnes, når monteringsarbeidet må gjøres i Narvik.

Ny situasjon fra 01.01.2000 ?:

Ifølge vedlagt artikkel fra Europa Posten er all import (handel ?) fra Sør Afrika til EU tollfri fra 1.1.2000. Hvis dette er riktig vil det medføre at problemet med Norge som 3-land vil opphøre. Har vi tolket dette riktig ?

Med vennlig hilsen
Transportutvikling AS

Stig Nerdal

./. artikkel fra Europa-Posten


Vedlegg 2

Artikkel fra Europa-Posten, nyhetsbrev fra Europeiske kommisjonens representasjon i Sverige side 1, oktober 1999.

Nästan hela Sydafrikas export till EU blir tullfri
PRETORIA.
Den 11 oktober undertecknades ett handels-och samarbetsavtal mellan EU och Sydafrika. Avtalet skrevs under vid en ceremoni i Sydafrikas huvudstad, Pretoria Redan i mars fanns ett färdigt avtal mellan EU och Sydafrika. Men det uppstod hinder och inför undertecknandet pågick förhandlingar in i det sista. TULLAR AVSKAFFAS. Avtalet innebär att tullarna avskaffas för 95 procent av Sydafrikas export till EU och för 86 procent av EU:s export till Sydafrika. Dessutom ska EU fortsätta att ge utvecklingsstöd till Sydafrika på ungefär samma nivå som i dag, det vill säga drygt en miljard kronor per år. EU ska genomföra större delen av sina avregleringar senast år 2002. Sydafrika kommer att avveckla merparten av sina tullar för varor från EU under åren 2006-2012. 40 procent av Sydafrikas export går till EU och 33 procent av landets import kommer från EU. - Avtalet är ett bevis för vårt unika partnerskap och för vårt åtagande att arbeta tillsammans under nästa århundrade, sade EU-kommissionären Poul Nielson i samband med att avtalet undertecknades. Det var inte lätt att komma fram till ett avtal. En av de stora stridsfrågorna har gällt varumärkena "port" och "sherry". En förutsättning för att alla EU:s medlemsländer skulle godkänna avtalet var att Sydafrika lovade att - åtminstone på lång sikt - sluta marknadsföra viner med dessa varunamn. Nu blev slutresultatet att avtalet om vin och sprit bryts ut från det stora handelsavtalet. KRITIK MOT MEDLEMSLÄNDER. Avtal med tredje land ska godkännas av Europaparlamentet. Och när parlamentet diskuterade avtalet med Sydafrika riktades hård kritik mot medlemsstaterna. Föredraganden Glenys Kinnock (Europeiska socialdemokraters parti) tyckte att det var märkligt att medlemsstaterna varit så ovilliga att omsätta sitt politiska stöd för det nya Sydafrika i praktiken. - Jag kan inte förstå att de sätter upp så många protektionistiska hinder för handeln med ett land vars BNP är mindre än hälften av Belgiens. Kommissionären Poul Nielson sade i parlamentet att det kommer att ta mellan två och tre år innan alla 15 medlemsländerna har ratificerat avtalet. - Därför är det glädjande att rådet beslutat att låta de delar som gäller handel och bistånd träda i kraft redan till årsskiftet. Karsten Knolle (Europeiska folkpartiet -det vill säga kristdemokrater och konservativa) riktade ett tröstande ord till Sydafrika: - Tyskland får inte kalla champagne för champagne - men den säljer bra ändå.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Ifølge de opplysninger Toll- og avgiftsdirektoratet har klart å framskaffe i tilknytning til saken, blir malmvognenes lastekasser og understell med hjuloppheng fraktet fra Sør-Afrika til Narvik. Hjulene til vognene er produsert i Sverige og leveres direkte til Narvik. Monteringen skal skje i Narvik på grunn av havneforholdene der og for at vognene deretter skal kunne transporteres på skinner til LKAB i Sverige.

Malmvognene hører inn under tolltariffens posisjon 8606. Det er ikke toll på varene inn til Norge. Ordinær tollsats inn til EU/Sverige er 1,7 pst.

Sør-Afrika er omfattet av tollpreferansesystemet for utviklingsland - GSP. Systemet er et ensidig tiltak fra industrilandenes side for å bedre utviklingslandenes markedsadgang. Tollpreferansene under GSP-ordningen er ikke bundet i WTO, og kan trekkes tilbake eller endres av hvert enkelt av industrilandene. Ordningen er implementert både av Norge og Sverige (EU). Malmvogner med opprinnelse i Sør-Afrika som innføres direkte til EU, kan derfor innrømmes preferansebehandling (tollfrihet) i EU dersom GSP-systemets opprinnelsesregler er oppfylte.

GSP-reglene setter klare begrensninger for hva som kan gjøres med varene under transport gjennom mellomliggende land. Bakgrunnen er at GSP-systemet kun skal komme utviklingslandene direkte til gode. Blant annet er det et krav at varene ikke kan stilles til fri rådighet i et mellomliggende land og heller ikke på noen måte bearbeides eller foredles før innførselen.

På grunn av den sammensettingen som finner sted i Narvik, får den ferdigmonterte malmvognen ikke preferansebehandling i henhold til GSP-systemet ved import til EU. Det er ikke norsk toll som påløper i dette tilfellet, men toll ved innførsel til EU. Et eventuelt tollfritak eller endringer i regelverket må derfor skje av EU.

Sør-Afrika og EU undertegnet 11. oktober 1999 en handels- og samarbeidsavtale. Når avtalen trer i kraft, vil dette trolig medføre at EU samtidig vil oppheve Sør-Afrikas GSP-status. Malmvognene kan da ikke lenger importeres til Sverige under GSP-systemet, men i henhold til bestemmelsene i handels- og samarbeidsavtale. Hvilke nærmere opprinnelsesregler som vil gjelde under avtalen, må imidlertid avklares med svenske tollmyndigheter.

Varer som faller inn under tolltariffens posisjon 8606 og som har opprinnelse i Norge, kan eksporteres tollfritt til Sverige under EØS-avtalen. Dette forutsetter imidlertid at varene er bearbeidet i Norge, og at verdien av innsatsvarer som ikke har opprinnelse i Norge eller ett av de andre EØS-landene ikke overstiger 40 pst. av ferdigvarens pris. Det foreligger ingen opplysning om hvilken verdi det er på de ulike innsatsvarer i dette tilfellet, men det er tvilsomt om malmvognene gjennomgår slik bearbeiding i Norge at de vil kunne få EØS-opprinnelse ved eksport til EU.