Skriftlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:36 (1999-2000)
Innlevert: 02.11.1999
Sendt: 03.11.1999
Besvart: 08.11.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Etter Postens egne beregninger vil konsekvensen av omlegging av avisportoen fra l.6.2000, gi portoøkning helt opp til 50% for enkelte aviser.
Hva er bakgrunnen for ny portoøkning nå, og hva mener statsråden om rimeligheten i dette i forhold til Postens reelle monopolsituasjon?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Posten Norge BA (Posten) har enerett til å formidle lukket, adressert brevpost innenfor gitte begrensninger. Som motytelse er det stilt krav om oppfyllelse av samfunnspålagte oppgaver, bl.a. at Posten plikter å sørge for en effektiv formidling i Norge av aviser og blad i abonnement gjennom et landsdekkende postnett. Postens enerett omfatter imidlertid ikke formidling av aviser og blad. Posten har heller ikke en reell monopolstilling innenfor avisdistribusjon. Avisene bruker egendistribusjon eller samdistribusjon med andre aviser der de finner dette lønnsomt. Ifølge Posten utgjør dette ca. 70 pst. av markedet for distribusjon av aviser, mens Postens andel er ca. 30 pst.

Styret for Posten har det økonomiske ansvaret for selskapets virksomhet, og må derfor sørge for at de tjenestene som ytes gir et positivt bidrag til Postens økonomi. I likhet med de fleste avisene opererer Posten i et konkurransemarked, og kan ikke som én av flere konkurrerende distributører pålegges å subsidiere distribusjon av aviser. Det betyr at Posten i utgangspunktet må legge til grunn kostnadsrelaterte priser for sine tjenester, og det er ikke anledning til kryssubsidiering mellom eneretts- og konkurransetjenester. Avisdistribusjon har hittil vært lite lønnsomt for Posten.

Det er fastlagt at Samferdselsdepartementet skal godkjenne portosatsene for innenlands A-post innenfor enerettsområdet, mens styret for Posten fastsetter alle andre portosatser. Det vil derfor måtte være styret for Posten som treffer endelige beslutninger når det gjelder pris og vilkår for distribusjon av aviser. Det er stilt krav i konsesjonen om at Posten skal følge regnskapsregler som blant annet sikrer at den nødvendige dokumentasjonen er på plass i forhold til vurdering av om reglene for like konkurransevilkår er overholdt. Post- og teletilsynet har ansvar for å følge opp Postens oppfyllelse av konsesjonskravene.

Posten opplyser at i dagens prissystem er det lokalavisene som i en viss grad subsidierer de riksdekkende flysendte avisene. I det framtidige prissystemet, som vil bli innført fra 1. juni 2000, og som gjenspeiler kostnader bedre enn dagens prissystem, må de riksdekkende flysendte avisene selv betale det denne frakten koster.

Dagens prissystem er basert på intervallvekter, dvs. for eksempel 100 - 150 gram, mens framtidig prissystem er basert på en stykkpris og en kilopris slik at man betaler for reell vekt. Dette vil ifølge Posten av mange oppfattes som et mer rettferdig prissystem.

Posten har opplyst at det framtidige prissystemet har tre prisnivåer ut fra hvor innleveringssted er i forhold til utleveringssted. Der innleveringssted og utleveringssted er det samme, vil det bli små prisendringer, for enkelte faktisk en nedgang. De som sender aviser over lengre strekninger (utenfor egen region) vil få en forholdsvis kraftig økning i pris. Dette skyldes at transport, især med fly, og manuell sortering har høyere kostnader enn det som gjenspeiles i dagens prissystem.

Det synes å være en trend i avisbransjen at trykking blir sentralisert til noen få store trykkerier. I de tilfeller dette medfører ekstra transportkostnader finner Posten det rimelig at kunden må dekke disse kostnadene.

Posten har beregnet at gjennomsnittlig prisøkning fra dagens prissystem til nytt vil være ca. 3,4 pst., dvs. at effekten fra 1999 til 2000 blir ca. 2 pst. på grunn av implementering pr. 1. juni 2000. Det vil si at gjennomsnittlig prisøkning på aviser står i rimelig forhold til den generelle prisøkningen, mens endringer på kundenivå vil kunne variere fra en nedgang på ca. 5 pst. til en økning på ca. 50 pst.

Posten mener generelt at de som bruker den delen av Postens logistikkjede som har de største kostnadene, skal betale en pris som står i forhold til disse kostnadene. De avisene som bruker Posten på hele sin distribusjon kommer ifølge Posten i hovedsak godt ut av den nye prisstrukturen, mens de som kun bruker Posten som distributør i grisgrendte og/eller fjerntliggende strøk med høye dis-tribusjonskostnader, får relativt kraftige økninger i prisen.

For enkelte mindre riksdekkende aviser som bruker Posten på all sin distribusjon, er det opplyst at Posten vil vurdere eventuelle overgangsordninger.