Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:39 (1999-2000)
Innlevert: 04.11.1999
Sendt: 05.11.1999
Besvart: 12.11.1999 av forsvarsminister Eldbjørg Løwer

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Gjennom media er vi blitt kjent med at Norsk Marinindustri har levert et forslag til bygging av Sjøforsvarets fregatter, som er tre milliarder billigere enn tidligere alternativer. Med bakgrunn i pris og krisen i norsk verftsindustri og kompetanseutvikling på området, er det nødvendig å ta dette forslaget opp til vurdering. EØS-avtalen er ikke til hinder for dette. Hva vil statsråden gjøre, evt vil Stortinget bli informert om de vurderinger som blir gjort ?

Eldbjørg Løwer (V)

Svar

Eldbjørg Løwer: Selskapet Norsk Marinindustri, som er under stiftelse, fremsendte for kort tid tilbake en idèskisse over et alternativt opplegg for bygging av nye fregatter.

Forsvarets organisasjon har foretatt en vurdering av innholdet i det fremlagte materialet. I tillegg har Sjef for Sjøforsvarets forsyningskommando, kontreadmiral Jan Jæger, vært i kontakt med en av de nevnte støttespillerne i saken, viseadmiral Kibsgaard (r).

Konklusjonen av vurderingene er at Forsvaret ikke ser det som formålstjenlig å gå dypere inn i de problemstillingene som reises i det oversendte materialet. Bakgrunnen for dette kan kort sammenfattes i de nedenfor opplistede momenter;

· Materialet som er fremlagt innebærer kun en grov idèskisse - store arbeider gjenstår

· Fregattprosjektet vil forsinkes minimum to år

· Vår troverdighet internasjonalt vil svekkes betraktelig ved å endre prosessen nå, i tillegg til å gi grunnlag for erstatningskrav fra dagens hovedleverandørkandidater

· Utradisjonelle konsepter har vært vurdert i en innledende fase

Konseptet i dette tilfellet dreier seg kun om en grov idéskisse som vil kreve et meget omfattende arbeid for å bli dokumentert tilstrekkelig før man kan vurdere dette nærmere. Til sammenligning vil jeg nevne at den tidligere norske hovedleverandørkandidaten, Nor-Eskort Gruppen (NEG), arbeidet intensivt i om lag to år før deres konsept kunne gi et grunnlag for et pristilbud. I dette arbeidet var det nødvendig for dem å bygge opp en prosjektorganisasjon på over 100 medarbeidere, for hvilket de mottok et finansieringsbidrag i fra Forsvaret på nærmere 200 mill kroner.

Et ytterligere aspekt er at en eventuell utvikling av det foreslåtte konseptet, samt en ny tilbuds- og evalueringsrunde, vil forsinke fregattprosjektet i minimum 2 år, i tillegg til å måtte kreve et vesentlig finansieringsbidrag fra Forsvaret. En ny tilbudsrunde vil dessuten medføre at den pågående anskaffelsesprosessen vil måtte avbrytes. En slik handlemåte vil i tillegg til å svekke Forsvarets troverdighet som en seriøs kjøper av forsvarsmateriell, dessuten gi grunnlag for erstatningskrav fra de kandidatene som frem til nå har lagt ned store ressurser i å utvikle fartøyskonsepter og utarbeide tilbud til Sjøforsvarets forsyningskommando(SFK).

Videre bør det understrekes at forslaget som er fremsendt kun omhandler fartøyets maritime del, og ikke fartøyets kommando- kontroll- og informasjonssystem eller de tilhørende våpen. Erfaringsmessig beløper denne delen seg til om lag 50% av totalanskaffelsen.

Avslutningsvis bør det nevnes at SFK i forbindelse med fregattprosjektet i perioden 1995-96 vurderte en utradisjonell fartøysløsning som kan minne om den som i dag foreslås av Henrik Fleischer og Knut Børseth. Konklusjonen fra denne vurderingen var at et slikt konsept ikke ville oppfylle flere sentrale ytelseskrav fra Sjøforsvarets side.

På dette grunnlag vil jeg derfor konkludere med at jeg dessverre ikke kan stille meg positiv til en videre støtte av den fremlagte idéskissen.