Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:55 (1999-2000)
Innlevert: 16.11.1999
Sendt: 17.11.1999
Besvart: 26.11.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Rogaland Fylkeskommune ser delvis bort fra plikter overfor utdanningssøkende uten lovfestet rett til videregående utdanning ved at tilbudet ved teknisk fagskole stadig svekkes. Det vises til Ot.prp. nr. 82 som påpeker det økende behov for teknisk utdanning fordi en større del av ungdommen får opplæring som svarer til fag- eller svennebrev. Hva gjør regjeringen for å opprettholde kapasiteten for dette skoleslaget?

Begrunnelse

Fylkesrådmannen foreslår i sitt budsjettforslag at halvparten av dagens tilbud av 1. året teknisk fagskole ikke blir satt i gang fra høsten 2000. Dette gjøres på tross av at fylket i dag ikke oppfyller sine forpliktelser overfor de utdanningssøkende som ikke har lovfestet rett til videregående utdanning, og må dermed være i strid med lovverket og regjeringens intensjoner.

Fagskoletilbudet har i mange år vært en salderingspost under budsjettforhandlingene fordi studentene her ikke er rettselever. Dette har ført til usikre økonomiske rammebetingelser som har vanskeliggjort pedagogisk og faglig planlegging. En ytterligere nedskjæring i fagskoletilbudet nå betyr nedlegging av linjer ved fagskolen og rasering av fagmiljøer som det ikke er lett å bygge opp igjen.

Nedskjæringer vil også få betydning for næringslivet i fylket. Skoleslaget er ett av få tilbud for voksne mennesker med yrkesfaglig bakgrunn og dermed et viktig omskolerings- og videreutdanningstilbud for de arbeidstakere som nå blir oppsagt eller permittert pga av usikkerhet i offshore- og leverandørindustrien

Nedskjæringer vil også få konsekvenser for gjennomføring av etter- og videreutdanningsreformen. Et system for vurdering av voksnes realkompetanse er viktig for å få realisert denne reformen. Stavanger tekniske fagskole bistår allerede Dokumentasjonsenheten med dette arbeidet. Teknisk fagskole kan derfor straks og med lave kostnader utgjøre en del av det system for vurdering av kompetanse som etterlyses. Forutsetningen er imidlertid at fagmiljøene ved skolen opprettholdes.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: 26. juni 1998 gjorde Stortinget følgende vedtak:

Stortinget ber Regjeringen fremlegge forslag til midlertidig lov om teknisk fagskole med sikte på å bevare kontinuitet og kvalitet i den praktisk-tekniske mellomutdannelse i påvente av en klargjøring av dette skoleslagets status og økonomiske grunnlag.

Som oppfølging av vedtaket ble Ot prp nr 82 Om lov om teknisk fagskole lagt fram for Stortinget. Ot prp nr 82 ble vedtatt i Odelstinget 21. oktober 1999. I § 2 Plikter for fylkeskommunen står det: "Fylkeskommunene skal planlegge og gi tilbud om teknisk fagskole under hensyn til nasjonale målsettinger, søkernes ønsker, arbeidslivets behov og behovet for øvrig i samfunnet for slik utdanning."

Regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg som skal utrede behovet for ulike typer opplæringstilbud som i dag verken defineres som videregående opplæring eller høyere utdanning ("mellomnivået"). Teknisk fagskole er spesielt nevnt i utvalgets mandat: Utvalgets arbeid legges fram i en NOU i mars 2000.Under behandlingen av saken i Odelstinget var det bred enighet om at skoleslaget er en viktig del av utdanningstilbudet, og at det må opprettholdes. Det var også enighet om at man ville avvente utvalgets innstilling før endelig plassering av teknisk fagskole i utdanningssystemet ble fastsatt.

Søkningen til teknisk fagskole har gått tilbake. Dette kan være hovedgrunnen til at mange fylkeskommuner reduserer tilbudet om teknisk fagskole. Det er trolig flere grunner til at søkertallet går ned. For å lette inntaket i overgangsperioden har søkere som enten har fagbrev fra før Reform 94, eller som har lang relevant praksis, fått en overgangsordning. Denne overgangsordningen er blitt forlenget til høsten 2002.

Klasseoppsettet for neste skoleår er ennå ikke klart. Det vil foreligge i midten av desember. Jeg vet derfor ikke om ytterligere reduksjoner er planlagt. Om søkningen til teknisk fagskole fortsatt vil vise en synkende tendens, vil ikke være klart før etter at søknadsfristen er gått ut 1. mars 2000. Endringer i situasjonen på arbeidsmarkedet kan føre til endringer i søkertallet.

Etter § 2 Lov om teknisk fagskole kan departementet i forskrift fastsette nasjonale mål for skoleslaget. Dette arbeidet vil bli satt i gang i nærmeste fremtid i tråd med Stortingets ønske om en klarere presisering av fylkeskommunenes forpliktelser, herunder også plikt til å samarbeide med andre fylkeskommuner.