Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:58 (1999-2000)
Innlevert: 19.11.1999
Sendt: 19.11.1999
Besvart: 26.11.1999 av forsvarsminister Eldbjørg Løwer

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Norsk Teko-industri er en meget konkurranseutsatt næring. Næringen har i lang tid arbeidet overfor myndighetene med sikte på å få gitt norske Teko-forsvarsprodukter status under Forsvarets gjenkjøpsordninger, uten å lykkes. Næringen utvikler og produserer en rekke høykvalitetsvarer til Forsvaret. Hva vil statsråden bidra med for å få norske Teko-forsvarsprodukter inn under de eksisterende ordninger for forsvarsgjenkjøp?

Eldbjørg Løwer (V)

Svar

Eldbjørg Løwer: I St.prp. nr. 59 (1997-98) forela departementet Stortinget forslag til nasjonal strategi for norsk forsvars- og forsvarsrelatert industri. Stortinget sluttet seg til strategien. Hovedmålet for vårt næringspolitiske engasjement er å legge forholdene til rette for at norsk forsvarsindustri får en økende andel av materielleveransene til Forsvaret og økt eksport, samtidig som Forsvaret får prisriktige anskaffelser. Det videre arbeidet vil i tråd med forslaget til Stortinget bli innrettet mot å legge forholdene til rette for å restrukturere og konsentrere norsk forsvarsindustri innen tre hovedproduktområder; mekanisk verkstedindustri, kommunikasjon-, kontroll- og informasjonssystemer, og våpen/ammunisjon. Denne inndelingen er et resultat av en inngående vurdering av forsvarsindustrien, de aktuelle teknologier og de ni teknologiske satsningsområdene som er etablert for forsvarsindustriell satsning. Tekoprodukter faller i lys av ovennevnte utenfor satsningsområdene og er derfor i utgangspunktet ikke kvalifiserende til gjenkjøpskreditt.

I tillegg til gjenkjøp som tar utgangspunkt i de ni satsningsområdene, kan følgende forsvarsrelaterte transaksjoner innen de fire teknologiområdene; material-, maritim-, medisinsk- og informasjons- og kommunikasjonsteknologi også godkjennes som gjenkjøp. Tekoindustriens forsvarsprodukter vil for eksempel kunne vurderes inn under området materialteknologi.

Forsvaret fremstår som kjent som en storforbruker av ulike tekoprodukter og har derfor en interesse av å opprettholde nasjonal kompetanse/kapasitet på områder som ansees å være av særlig viktighet. Dette gjenspeiles bl a gjennom det faktum at fem produktgrupper(feltbukse, feltjakke, feltstøvler, splintbeskyttende vest og stridsvest) er unntatt fra internasjonal konkurranse, og kun anskaffes gjennom nasjonalt rettede anbud.

Videre har vi i tidligere brev til Teko Landsforening (TBL Teko) orientert om at departementet etter en samlet vurdering har ansett det som aktuelt å kunne godkjenne teknologisk avanserte militære tekoprodukter for gjenkjøp. I første rekke vil dette være produkter der det stilles helt spesielle militære krav til produktene så som kamuflasje, IR-signatur, integrasjon, våpen/ komunikasjonsutrustning, splintbeskyttelse etc. Det forutsettes at det utenlandske firmaet som har den aktuelle gjenkjøpsforpliktelsen, forelegger hver enkelt gjenkjøpsmulighet for departementet for vurdering og eventuell godkjennelse.

For ordens skyld vil jeg til slutt nevne at det er utenlandske firmaer som påtar seg gjenkjøpsforpliktelser ovenfor departementet. Disse må imidlertid ansees som marginale brukere av denne typen produkter. Skal tekoindustrien således oppnå internasjonalt salg, må disse gå på forsvarsmyndighetene i de aktuelle land, og der markedsføre sine produkter.