Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:69 (1999-2000)
Innlevert: 26.11.1999
Sendt: 29.11.1999
Besvart: 07.12.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Fra fagforeningshold har det kommet klager på at forpleiningskontrakter offshore blir inngått uten den lovbestemte arbeidstakermedvirkning, ofte med derav påfølgende økte arbeidsbelastninger. Det pekes også på at tilsynsmyndighetene har et ansvar til å reagere på dette. Det er en kjent sak at gjennomsnittsalderen på forpleiningsansatte er lav, og at denne arbeidtakergruppen derfor burde ha spesiell oppmerksomhet. Hva vil statsåden gjøre for å sikre at gjeldende lov- og regelverk følges ?

Begrunnelse

En av kontraktene som ble tildelt sørfeltene i våres ble gjort uten den lovbestemte arbeidstakermedvirkning. Fra en fagforening, OFS, er det sendt brev til OD om at det forventes at myndighetene, OD, tar ut stevning mot bedrifter og bedriftsledelse som har brutt lov og regelverk ved bemanningsfastsettelse. Tilsynsmyndighetene mister sin troverdighet, hvis en lar rettighetshaver og operatør tillate bemanningsfastsettelser uten arbeidstakermedvirkning og med økte arbeidsbelastninger.

Mange forpleiningsansatte er faktisk utslitt i 40 års alderen, etter bare 15 - 20 år i yrke. Ved ytterligere økt arbeidsmengde, og derved ennå tidligere utstøtning fra arbeidslivet, blir samfunnet via trygdeutbetalinger og bruk av helsevesenet, belastet de utgifter oljevirksomheten skulle brukt til lønnsutgifter. Et etablert entreprenørselskap med aktive fagforeninger og oppegående vernetjeneste må framlegge bemanningstall for nye anbud. Et nytt selskap uten de samme veletablerte fagforeninger og vernetjeneste slipper dette. De får derved et konkurransefortrinn i det de kan framlegge anbud med lavere bemanning og uten å ta hensyn til arbeidstakerne.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Representanten Langeland stiller spørsmål ved hva tilsynsmyndigheten Oljedirektoratet gjør for å følge opp at nødvendig arbeidstakermedvirkning finner sted ved inngåelse av forpleiningskontrakter på den norske kontinentalsokkelen.

Innledningsvis vil jeg bemerke at når det gjelder de konkret omtalte kontraktene som ble tildelt på sørfeltene, så er oppfølgingen av Oljearbeidernes fellessammenslutnings henvendelse til Oljedirektoratet ennå ikke avsluttet fra direktoratets side. De berørte selskaper er blitt informert om at direktoratet kommer til å be om en nærmere redegjørelse for hvorledes kravene til arbeidstakermedvirkning og vurdering av arbeidsmiljøet er ivaretatt. På bakgrunn av de opplysningene Oljedirektoratet vil motta vil det måtte vurderes om man skal iverksette reaksjoner. Siden dette er en pågående sak kan jeg ikke gå nærmere inn på de konkrete forholdene, men jeg vil gi en kort generell beskrivelse av regelverket og praksis på området.

Arbeidstakerne har en rett til å medvirke i saker som kan få betydning for arbeidsmiljøet. Etter alminnelig praksis på sokkelen er for eksempel inngåelse av forpleiningskontrakter av en slik art at de kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet. Denne vurderingen er formidlet fra Oljedirektoratet til arbeidstakerorganisasjoner og aktuelle operatørselskaper.

Etter det jeg kjenner til er det ikke uenighet mellom arbeidstakerorganisasjonene og selskapene om dette. I enkelte saker er det imidlertid stilt spørsmål om på hvilket tidspunkt i prosessen retten til å medvirke inntrer. Krav om medvirkning må balanseres mot krav om konfidensialitet ifm med konkurranse om oppdrag, offentliggjøring osv. Det er imidlertid et krav at ingen omorganisering kan finne sted uten arbeidstakermedvirkning. Dersom arbeidstakerne ikke har vært involvert i å fastlegge bemanningsstørrelse ved utsendelse av operatørens forespørselsdokument, må de involveres etter at kontraktstildelingen har funnet sted, dersom det i dette foreligger planer om omorganisering. For øvrig vil jeg nevne at arbeidstakerne på selvstendig grunnlag kan ta opp spørsmål om bemanning i for eksempel arbeidsmiljøutvalget.

Regelverket stiller også krav om at det skal gjennomføres analyser som begrunner at endringene er forsvarlige, og at arbeidet tilrettelegges slik at hensynet til den enkelte arbeidstaker ivaretas, før det kan gjennomføres omorganiseringer. I praksis ser det imidlertid ut til at operatørselskapene i stadig mindre grad spesifiserer i anbudsdokumentene hvordan forpleiningstjenesten skal organiseres, og hva den skal inneholde. Det blir dermed opp til de enkelte anbydere å spesifisere tilbudet, herunder størrelsen på bemanningen etter hvor mange som skal betjenes, etter egen profesjonell vurdering.

Det fremgår videre av spørsmålet at det hevdes at nye selskap innen forpleining får et konkurransefortrinn, fordi de kan fremlegge anbud med lavere bemanning uten å ta hensyn

til arbeidstakerne. Det er imidlertid praksis på norsk sokkel at nye forpleiningsselskap som kommer inn overtar de arbeidstakerne som arbeider på de berørte innretninger. I noen grad

vil dette også kunne følge av reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven kap. XIIA. Dersom dette regelverket får anvendelse, gjelder egne regler om informasjon og konsultasjon av de berørte arbeidstakerne, som blant annet innebærer at tidligere og ny innehaver plikter så tidlig som mulig å drøfte overføring, herunder å gi informasjon om planlagte tiltak, med de tillitsvalgte.

På denne måten kan arbeidstakere som har erfaring fra gjeldende innretning, vurdere forsvarligheten av organiseringen hos den nye arbeidsgiveren. Dermed får arbeidstakerne

en mulighet til å demme opp for noen av de uheldige virkningene som eventuelt kan følge

av den nye organiseringen, slik som påpekt av representanten Langeland.

Avslutningsvis vil jeg nevne at Oljedirektoratet er opptatt av de problemstillingene som reises, og at etaten vil følge opp slike saker kontinuerlig i sitt tilsynsarbeid på sokkelen. Direktoratet har etter det jeg har fått opplyst også i flere brev til arbeidstakernes organisasjoner og i flere møter med arbeidstakerne, utredet og redegjort for hvilken rett arbeidstakerne har til å medvirke ved slike kontraktstildelinger.