Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:94 (1999-2000)
Innlevert: 07.12.1999
Sendt: 08.12.1999
Besvart: 15.12.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Vil departementet gripe inn overfor Justervesenet og sørge for at det ikke stilles andre krav til veiing av avfall i Norge enn i de andre skandinaviske land, og på denne måte bidra til at man kan realisere en effektiv minimalisering av avfall?

Begrunnelse

Erfaring fra bl.a. Danmark, Tyskland og Sverige viser at når avfallet veies, dvs. man betaler søppelavgiften etter hvor mye man hiver i søppelkassen, går avfallsmengdene ned 20-30%.
Kommuner og andre renovatører kan i disse landenen kjøpe kommersielt tilgjengelige anlegg og datasystemer. De har representanter som tilbyr det samme i Norge.

Justervesenet stiller i Norge meget strenge krav til veiingen. De mener at hvis kommunens renovasjonsavgift skal betales etter vekt, må målenøyaktigheten være som ved kjøp og salg:
Det som er godt nok for svensker og dansker er altså ikke godt nok for norske byråkrater. Det beste blir det godes fiende.

Stavanger har over flere år lagt ned store beløp i utvikling og prøving av ny teknologi fra en norsk fremtidig leverandør. Det går imidlertid veldig tregt. Selv nesten tomme spann skal veies før og etter, og forskjellen skal bli meget nøyaktig. De utenlandske leverandørene syens kravene er urimelige, og Norge et lite marked.

Hensikten er jo miljø- og ressursvern gjennom å stimulere folk til å skape mindre søppel. Vi ser at søppelmengdene bare øker, og øker kraftig fra år til år. Nå kjører snart alle kommuner langs svenskegrensen søppel til Umeå i Nord-Sverige. Det gjør selv Trondheim som tidligere hadde et godt opplegg med Heimdalsanlegget og fjernvarmen. Kildesorteringen ser ut til å dempe mengdene til forbrenning i år, men ikke totalmengden avfall.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Etter det departementet erfarer har spørsmålet sitt utgangspunkt i et kommunalt prosjekt i Stavanger for beregning av renovasjonsavgift basert på husholdningsavfallets vekt. En bedrift har forsøkt å utvikle for kommunen et automatisk veiesystem som veier avfallet ved henting fra den enkelte bolig. Den teknologiske utfordringen ligger i at vekten skal være tilstrekkelig nøyaktig ved en bakkehelling på inntil 20° som man finner i Stavangers gater.

Vekter er justerpliktige i Norge når de skal benyttes til blant annet beregning av avgifter. Det betyr at de må oppfylle de gjeldende tekniske kravene før de kan bli godkjent for bruk. Det minste nøyaktighetskravet til slike vekter er at avviket ikke skal være større enn 10 -15%, forutsatt en bakkehelling på maksimum 5°. Nøyaktighets-kravet er det samme ved 20°. Hittil har ikke bedriften klart å levere et system som veier like nøyaktig ved 20° helling. Justervesenet gav imidlertid sommeren 1999 Hitecs veiesystem en midlertidig godkjenning for bruk i et halvt år. Den løper ut like etter nyttår.

Jeg understreker at de tekniske kravene når slike vekter skal typegodkjennes, er de samme i Sverige, i Danmark og i Tyskland som i Norge. De baserer seg på internasjonale anbefalinger. Sverige har imidlertid ikke per i dag en ordning med obligatorisk typegodkjenning for automatiske søppelvekter, men er i ferd med å innføre det, etter krav fra både forbrukerne og berørte foretak. Det finnes typegodkjente søppelvekter for små mengder avfall på markedet i både Sverige og Danmark. Der stilles det imidlertid ikke krav om at slike systemer skal være like nøyaktige også ved en bakkehelling på opp til 20°, fordi dette, så vidt meg bekjent, ikke har vært ansett som relevant i disse landene.

Jeg har forståelse for stortingsrepresentant Brendes anliggende fordi veiing av husholdningsavfall kan bidra til en mer rettferdig fordeling av renovasjonsavgiftene, og gi innbyggerne et incitament til å redusere massen av søppel som kastes.

Forbrukerne har imidlertid etter min mening krav på å kunne stole på at veiingen av avfallet er rimelig nøyaktig når renovasjonsavgiften skal baseres på den. Det er ikke urimelig å kreve at avviket ikke skal være større enn 10 -15 % også ved 20° helling.

Næringsdepartementet kommer derfor ikke til å foreslå endringer av det gjeldende regelverket på bakgrunn av denne saken.

Jeg kommer derimot til å be fagetaten, dvs. Justervesenet, om å utvise fleksibilitet i håndteringen av det gjeldende regelverk ved søknader om typegodkjenning av søppelveiesystemer som skal brukes ved stor bakkehelning, inkludert en vurdering av mulighetene for å gi midlertidige brukstillatelser inntil en tilfredsstillende teknologi er ferdig utviklet.