Skriftlig spørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:98 (1999-2000)
Innlevert: 08.12.1999
Sendt: 09.12.1999
Besvart: 15.12.1999 av finansminister Gudmund Restad

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): I pressemelding fra Norges Bank, Fredrikstad avdeling fremgår det at den lokale Østfoldstatistikken vedrørende grensehandel, opphører pr. 1. desember d.å. Bakgrunnen for opphøret av statistikken er at det skal komme en ny og bedre.
Hvorfor må offentliggjørelsen av denne statistikken opphøre før en ny og bedre er på plass?

Begrunnelse

Det fremgår av Norges Banks pressemelding at Finans- og Nærings- og handelsdepartementet har sett det som et betydelig problem at det mangler fullgod statistikk over grensehandelen, både når det gjelder omfang og sammensetning av handelen. Det fremgår videre av pressemeldingen at departementene nå arbeider med å fremskaffe en bred og relevant statistikk over grensehandelen i hele landet.
Det er ingen uenighet om at månedsmeldingen fra Norges Bank - avdeling Fredrikstad ikke er noen fullgod måling på grensehandelens omfang eller utvikling. Men i alle år den har vært offentliggjort har den gitt en god indikasjon på størrelsen av økningen i grensehandelen.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: I pressemelding fra Norges Bank av 2. desember 1999 pekes det på at registreringen ikke lenger har verdi for Norges Bank og at den har så mange feilkilder at den ikke er utsagnskraftig når det gjelder spørsmålet om omfanget av grensehandelen. Jeg oppfatter at dette er bakgrunnen for at Norges Bank har valgt å legge ned statistikken. Jeg tar Norges Banks faglige vurdering og beslutning til etterretning.

Med utgangspunkt i Norges Banks pressemelding av 1. desember 1999, har enkelte oppslag i pressen kunnet gi inntrykk av at Finansdepartementet har vært involvert i beslutningen til Norges Bank. Norges Bank har på eget grunnlag besluttet å legge ned denne statistikken, jf. pressemeldingen av 2. desember 1999. Det er kun saker av særlig viktighet som Norges Bank forelegger Finansdepartementet for uttalelse, og denne saken har fra bankens side ikke blitt vurdert å være omfattet av foreleggelsesplikten. Jeg er enig i denne vurderingen og jeg finner det ikke naturlig å anmode Norges Bank om å videreføre månedsmeldingen.

Finansdepartementet har sett det som ønskelig å foreta en bedre kartlegging av omfanget og sammensetningen av grensehandelen. Finansdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet har nylig gjennomført et prøveprosjekt for å framskaffe ny statistikk over grensehandelen. Hensikten med prøveprosjektet har vært å teste ut kartleggingsmetoden, dvs. evaluere bruk av spørreskjemaer og respons ved ulike intervjumetoder. Et hovedprosjekt vil starte fra årsskiftet. Resultatene fra hovedprosjekt vil tidligst kunne foreligge i begynnelsen av 2001. Kartleggingen vil dekke et helt kalenderår, og vil kunne gi bedre informasjon om hvilke varer nordmenn handler i svenske butikker og hva som er hovedformålet med turen over grensen. Dette er forhold som ikke ble fanget opp av Norges Banks registreringer av valutaomvekslinger i Østfold.