Skriftlig spørsmål fra Terje Knudsen (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:109 (1999-2000)
Innlevert: 10.12.1999
Sendt: 13.12.1999
Besvart: 17.12.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Terje Knudsen (Uav)

Spørsmål

Terje Knudsen (FrP): Spørsmålet gjelder hvorvidt legemiddelet NovoNorm i nærmeste tid vil bli tillagt refusjonsordningen?

Begrunnelse

NovoNorm er et medikament for diabetsrammede som er godkjent av Statens Legemiddelkontroll (SLK). Primo april 1999 ble det sendte søknad til Rikstrygdeverket ihht. Refusjonsordningen.
Rikstrygdeverket har i dag ni måneder senere ikke kommet med sin avgjørelse. Dette er en uforholdsmessig lang prosess all den tid dette medikamentet for en gruppe pasienter er avgjørende for å opprettholde sitt yrkesaktive liv.
Fra pasienthold sies sitat "Fylkeslegen har bestemt at yrkessjåfører skal fratas kjøreseddel/sertifikat inntil de klarer å kontrollere blodsukkeret. NovoNorm er et nytt preparat som stabiliserer blodsukkeret på en måte som gjøre at det ikke er nødvendig med sykemelding. Det reageres imidlertid sterkt på at NovoNorm ikke er kommet på refusjonsordningen all den tid dette sparer samfunnet for unødvendige sykemeldinger.
Det foreligger eksempeler på at indremedisinere foreskriver NovoNorm på blå resept, men dette blir ikke tatt til følge av apotekene, fordi Rikstrygdeverket ennå ikke har kommet med sin avgjørelse. Dette innebærer at denne gruppen må betale uforholdsmessig mye sammenlignet med andre diabetesrammede.
Jeg tillater meg vennligst å utbe meg Deres snarlige svar.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: NovoNorm med virkestoffet repaglinid fikk markedsføringstillatelse i mars d.å. med godkjent indikasjonsområde diabetes mellitus type 2 der en ikke oppnår tilstrekkelig metabolsk kontroll ved kostregulering, fysisk aktivitet eller vektreduksjon alene.

I spørsmål om et legemiddel skal gis offentlig refusjon, er saksgangen den at Rikstrygdeverket (RTV) er mottaker av søknader om opptak av legemidler på blå resept. Normal saksbehandlingsprosedyre deretter er at RTV ber Statens legemiddelkontroll (SLK) gjøre en helseøkonomisk vurdering av preparatet det søkes refusjon om. Grunnlaget for slik vurdering er dokumentasjon produsenten stiller til disposisjon. Etter at denne og andre nødvendige eksterne vurderinger er innhentet, utarbeider RTV en samlet vurdering og gir tilråding vedrørende refusjonsspørsmålet til departementet.

Sosial- og helsedepartementet har kontaktet RTV om status i saksbehandlingen. RTV opplyser at legemiddelfirmaet Novo Nordisk Pharma AS har søkt om at NovoNorm tas opp på blåreseptordningen etter forskriftens § 9 punkt 5, som omhandler diabetes mellitus. Saken ble mottatt i RTV den 9. april 1999 og har siden vært til behandling.

RTV anser at en pliktmessig refusjon av preparatet vil medføre store merutgifter for folketrygden, og saken ble derfor oversendt til SLK for helseøkonomisk vurdering den 30. august 1999. Saken vil bli behandlet og oversendt departementet så raskt som mulig etter at SLK har levert sin vurdering til RTV. RTV anslår at en tilråding vil bli oversendt departementet i løpet av januar eller februar 2000.

RTV meddeler for øvrig at de hittil har innvilget pliktmessig refusjon av NovoNorm etter særskilt søknad til personer som ikke har latt seg behandle tilfredsstillende med andre refusjonsberettigede blodsukkersenkende tabletter, og hvor behandlingen er instituert av spesialist i indremedisin.

Diabetikere som ikke oppfyller ovennevnte vilkår for refusjon på blå resept, kan få bidrag etter folketrygdlovens § 5-22 (bidragsordningen) til dekning av 2/3 av utgiftene til NovoNorm utover en egenandel som i 1999 er på 900 kroner per år.

Etter at departementet har mottatt en tilråding fra RTV, vil saken bli vurdert her. Hvis det blir aktuelt å ta NovoNorm opp på pliktmessig refusjon, vil jeg evt. komme tilbake til Stortinget i budsjettsammenheng.