Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:113 (1999-2000)
Innlevert: 13.12.1999
Sendt: 13.12.1999
Besvart: 17.12.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): En russiskfødt lege, Tatiana Evsjukova Fugelsnes, som er godkjent russisk nevrolog med tillegg av administrativ utdanning, avlagt norskeksamen, medisinsk fagprøve og medisinsk tilleggseksamen, har på tross av søknad til fylkeslege og henvendelse til Sosial- og helsedepartementet ikke oppnådd autorisasjon som lege i Norge. Hva vil helseministeren gjøre for at denne legen kan få benytte sin kompetanse som lege i Norge?

Begrunnelse

Denne legen har i søknad til fylkeslegen i Oslo 17.02.98 søkt om å få godkjenning som lege i Norge, men fått avslag på denne. Hun har nå vært tilknyttet fylkessykehuset i Molde en tid, bl.a. utplassert som praktikant ved nevrologisk avdeling og senere i turnustjeneste ved kirurgisk avdeling.
Jeg minner om at det i lisens- og autorisasjonsreglene for utenlandske leger er åpnet for at utenlandske spesialister innen spesialitet som er anerkjent i Norge, kan gis lisens for virksomhet innen eget fagområde for inntil 3 år.
Det kan ut fra reglene gis tidsubegrenset lisens der rekrutterings-situasjonen er vanskelig over tid.
I dette tilfelle bør det etter mitt skjønn kunne vurderes å bruke denne regelen og videre kunne åpnes for at Tatjana Evsjukova Fugelsnes får komme i gang med den norske spesialistutdannelsen i nevrologi, slik hun ønsker.
Videre har hun søkt om å få godkjenning som norsk lege uten å gjennomgå full turnustjeneste i kommunehelsetjenesten, da hun selvsagt ønsker å bruke sin fagkunnskap som nevrolog i sykehus.
Med manglende autorisasjon har hun heller ingen rettigheter i Den norske Lægeforening når det gjelder støtte til faglige kurs. Dessuten er hun avhengig av å ha autorisasjon før hun kan starte på prosessen det er å få godkjent nevrologspesialiteten.
For øvrig er mangelen på spesialister et betydelig problem ved mange av distriktssykehusene. Ved siden av de tiltak vi gjør selv på utdanningssida, har det gjennom forskjellige ordninger vært nødvendig å benytte tilgangen på utenlandske leger. Jeg viser videre til at helseministeren bl.a. gjennom svar på spørsmål fra meg i Stortingets spørretime har signalisert en revisjon av godkjenningsordningene for å autorisere utenlandske leger fra land utenfor EØS-området.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Etter legeloven kreves særskilt tillatelse for å kunne virke som lege i Norge. Slik tillatelse innebærer enten autorisasjon (§ 2) eller lisens (§ 3). Lisens er en tillatelse til å utøve legevirksomhet som kan gis den som ikke fyller vilkårene for autorisasjon.

Autorisasjon er hovedregelen dersom legen skal praktisere over tid i Norge. For å få autorisasjon krever legeloven § 2 at søker har "norsk medisinsk embetseksamen, eller utenlandsk medisinsk eksamen som i medhold av lov er anerkjent som faglig jevngod", og "har utført praktisk tjeneste" (turnustjeneste). I tillegg kan det gis autorisasjon som lege på grunnlag av internasjonal overenskomst.

Jeg har fått opplyst fra Statens helsetilsyn at den omtalte legen er utdannet i Russland i 1990 og studerte nevrologi fra 1993 til 1995.

Det foreligger ingen internasjonal overenskomst mellom Norge og Russland som innebærer at russiske leger kan oppnå en forenklet autorisasjonsadgang i Norge. For å få autorisasjon må Fugelsnes i henhold til legeloven få sin eksamen anerkjent som faglig jevngod med norsk medisinsk embetseksamen og deretter utføre turnustjeneste.

Tatjana Evsjukova Fugelsnes ble i mars 1996 orientert av fylkeslegen i Oslo om gjeldende regelverk. Hun fikk sin første midlertidige lisens som lege i Norge i mars 1997. Videre ble hennes medisinske eksamen anerkjent som faglig jevngod med norsk medisinsk embetseksamen av Universitet i Oslo i september 1998. Fugelsnes startet turnustjeneste på sykehus i januar 1999. Sykehustjenesten er fullført og det gjenstår 6 måneder turnustjeneste i kommunehelsetjenesten. Hun har hatt midlertidig lisens samt turnuslisens som lege i denne perioden.

I begrunnelsen for representantens spørsmål vises til revisjon av godkjenningsordningene for utenlandske leger fra land utenfor EØS. Saken er til vurdering i departementet. I denne typer saker er problemstillingen ofte at Universitetet i Oslo ikke anerkjenner den utenlandske utdanningen som faglig jevngod med norsk medisinsk embetseksamen. I herværende sak er problemstillingen annerledes. Fugelsnes russiske eksamen er vurdert som faglig jevngod av Universitet i Oslo september 1998. Årsaken til at Fugelsnes ikke har oppnådd autorisasjon er at hun ikke har utført turnustjeneste i kommunehelsetjenesten.

Det fremgår også av begrunnelsen for spørsmålet fra representanten at man må kunne bruke reglene for tidsubegrenset lisens der rekrutteringssituasjonen er vanskelig. Etter Helsetilsynets rundskriv IK-22/97 åpnes det opp for at slik lisens kan gis til spesialister innen fagområder der rekrutteringssituasjonen er vanskelig. For tiden gjelder ikke det for spesialiteten nevrologi, men for spesialitetene geriatri, klinisk kjemi, patologi, og radiologi. Jeg har ikke grunnlag for å foreslå endringer som betyr at også nevrologi bør omfattes av dette unntaket. Et slikt forslag foranlediger grundige undersøkelser om rekrutteringssituasjonen innen spesialiteten nevrologi i Norge.

Som nevnt ovenfor gjenstår det nå kun 6 måneder turnustjeneste i kommunehelsetjenesten før Fugelsnes kan søke om autorisasjon som lege i Norge. Etter min vurdering er det viktig at turnustjeneste i kommunehelsetjenesten gjennomføres for derved å få kunnskap om hele spekteret av kommunehelsetjenestens ansvars- og arbeidsområde, herunder ansvarsfordelingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. For til det fulle å forstå hvordan helsetjenesten i Norge er organisert, anser jeg slike kunnskaper som viktige uansett hvilket nivå en velger å arbeide på innen helsetjenesten i Norge.

Etter at autorisasjon er oppnådd, kan Fugelsnes påbegynne den norske spesialistutdanningen i nevrologi.

Jeg har fått opplyst at Fugelsnes har søkt om særplass for utførelse av turnustjeneste i kommunehelsetjenesten i Molde. Søknaden er nå til behandling hos fylkeslegen i Oslo.