Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:121 (1999-2000)
Innlevert: 16.12.1999
Sendt: 17.12.1999
Besvart: 28.12.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Fra mange hold fremholdes klager på forskjellsbehandling ved kommunale tilskudd til barnehager, som resulterer i svært ulike priser for kundene, og ulike vilkår for eierne. Konkurransetilsynet har etter en gjennomgang av dokumentasjon fra Private Barnehagers Landsforbund konkludert med at det er behov for en større utredning for å avdekke omfang og konsekvenser av forskjellsbehandling. Dette avviser AAD i brev av 16.11.d.å.
Hvorfor avviser AAD Konkurransetilsynets ønske om utredning av denne viktige saken?

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Departementet har begrensede midler til utredning av konkurransepolitiske problemstillinger. Det er derfor naturlig å prioritere de utredninger som reiser spørsmål av større konkurransemessig betydning. Jeg har vurdert det slik at de konkurransemessige virkningene av en eventuell forskjellsbehandling i støtten til henholdsvis kommunale og private barnehager, ikke er av et omfang som tilsier at Konkurransetilsynet kan få tildelt særskilte midler til utredning av de problemstillingene Private Barnehagers Landsforbund har reist. Min beslutning om å ikke tildele særskilte midler betyr imidlertid ikke at Konkurransetilsynet ikke kan arbeide med saken.

Jeg er enig i at dersom den angivelige forskjellsbehandlingen er reell vil dette ha uheldige samfunnsøkonomiske virkninger. Det var bakgrunn for min uttalelse til Barne- og familiedepartementets høring av utkast til stortingsmelding om barnehager, der jeg gjør sistnevnte oppmerksom på problemstillingen og de samfunnsøkonomiske virkninger som kan følge av en forskjellsbehandling i støtten til barnehager ut i fra eierskap.