Skriftlig spørsmål fra Gunnar Halvorsen (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:123 (1999-2000)
Innlevert: 17.12.1999
Sendt: 20.12.1999
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 23.12.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Gunnar Halvorsen (A)

Spørsmål

Gunnar Halvorsen (A): Ifølge Agderposten/Fædrelandsvennen har statsministeren kjørt E18 fra Grimstad til Kristiansand og ved selvsyn opplevd den dårlige standard på landets mest ulykkesbelastede veistrekning.
Vil det medføre at Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett foreslår å legge inn ekstra bevilgninger til E18 i Aust-Agder?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Spørsmålet er stilet til statsministeren som har bedt meg om å besvare det.

Jeg viser til tidligere spørsmål til skriftlig besvarelse, spørsmål 100 og 110, om samme tema. Disse ble besvart ved brev datert 17.12.1999.

Utbedring av E18 i Aust-Agder er viktig med hensyn til trafikkulykker, framkommelighet og miljøforhold. Ulykkesfrekvensen, både for antall ulykker og alvorlighetsgrad, ligger over gjennomsnittet for riksvegnettet på landsbasis.

Ny E18 gjennom Agderfylkene er høyt prioritert. Dessverre kan det ikke avsettes nok midler til at vi får fullgod standard så raskt som ønskelig. I mellomtiden vil Statens vegvesen kontinuerlig vurdere mulige strakstiltak.

Drifts- og vedlikeholdsmessig har E18 prioritet i fylket, og det vil i 2000 bli iverksatt flere typer farts-dempende tiltak. Åtte nye fotobokser vil bli satt i drift langs E18 øst for Arendal, mens kontrollintensiteten vil bli økt for eksisterende fotobokser i Lillesand. Fartsgrensen gjennom Lillesand ble i år satt ned til 70 km/t. Strekningen ved vestre Vallesverd i Lillesand vil bli skiltet som ulykkesstrekning. Statens vegvesen vil øke tungbil- og bilbeltekontrollen.

Det vurderes også å øke politiets kontrollvirksomhet langs E18 i fylket.

På utbyggingssiden pågår nå bygging av ny E18 mellom Arendal og Grimstad for statlige midler. Vegen skal etter planen åpnes for trafikk høsten 2000. Neste prioriterte utbyggingsprosjekt er parsellen Brokelandsheia - Vinterkjær lenger øst i fylket. Begge strekninger bygges/planlegges som to- og trefelts motorveg med egne forbikjøringsfelt på deler av parsellene. Når disse prosjektene er ferdigstilt, vil strekningene Telemark grense - Risør og Arendal - Grimstad få et moderne vegsystem med bl.a. sikre kryss og med muligheter for forbikjøring uten å benytte motgående kjørefelt. Særlig oppnås forbedringer i avviklingen av sommertrafikken, som i snitt er 35 pst. høyere enn trafikkmengden gjennom året.

Jeg har nylig vært på befaring i Agder-fylkene og må konstatere at vi står overfor store investeringer for å bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Vegdirektoratet har til behandling en søknad fra Aust-Agder om delvis bompengefinansiering av E18 gjennom fylket. Når søknaden er ferdigbehandlet i Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet, vil Samferdselsdepartementet fremme en bompengeproposisjon for E18 i Aust-Agder.Jeg vil ellers vise til Nasjonal transportplan 2002-2011 som legges fram i mars 2000, samt de årlige budsjettene. Her vil en avklare de fremtidige prioriteringer.