Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:141 (1999-2000)
Innlevert: 14.01.2000
Sendt: 14.01.2000
Besvart: 20.01.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Skagerak International School i Sandefjord har søkt om å få godkjent en privat grunnskole, bygget på et opplegg som benyttes innenfor International Baccaleureat-systemet verden over. Søknaden er støttet av kommunen og det lokale næringsråd.
Når vil det foreligge en avgjørelse i saken?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Departementet mottok søknad om støtte etter privatskoleloven fra Skagerak Primary and Middle School 28.5.1999. Søknaden støttes av Sandefjord kommune som også er representert i skolens styre. Videre har søknaden på vanlig måte vært forelagt statens utdanningskontor til uttalelse. Utdanningskontoret i Vestfold avga uttalelse til departementet 9.11.1999.

Departementet har som målsetning at behandlingen av søknader om å få godkjent nye skoler etter privatskoleloven, ikke skal ta særlig lenger tid enn ett år. Ett vilkår er likevel at søknaden tilfredsstiller de fastsatte kvalitetskrav og inneholder alle nødvendige opplysninger. Jeg viser til St prp nr 1 (1996-97) der denne målsetningen første gang ble presentert for Stortinget.

Søknaden fra Skagerak Primary and Middle School vil bli behandlet i henhold til ovennevnte målsetning.