Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:145 (1999-2000)
Innlevert: 18.01.2000
Sendt: 19.01.2000
Besvart: 21.01.2000 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Foreløpig oversikt på fylkesvis fordeling av SND-Invests A/S portefølje viser stor skeivfordeling. Oslo, Akershus og Møre og Romsdal har fått mest. Østfold og Rogaland, Nord Trøndelag, Buskerud og Oppland minst. Hvilke årsaker mener statsråden det er til den store skeivfordelinga og mener statsråden det er ønskelig og akseptabelt at SND-Invest forsterker skeivfordelinga av kapitaltilgangen i finansmarkedet ellers?


Vedlegg til spørsmål:

Årsrapport 1998, SND Invest AS, side 43.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: SND Invest AS skal investere i aksjer i fortrinnsvis små og mellomstore bedrifter i både nye som etablerte bedrifter innenfor de fleste næringer. Selskapet kan også investere i ventureselskaper som har klare forretningsmessige mål.

SND Invest AS har hele landet som investeringsområde. Det er samme avkastningskrav for investeringer i distriktene som i de sentrale områdene. Selskapet går inn i bedrifter sammen med andre. Det er derfor avhengig av at private aktører har forretningsideer som de ønsker å ha med SND Invest AS på å realisere. Tilgangen på prosjekter mellom fylkene varierer derfor over tid. Fylkesfordelingen avhenger også av ulikheter i næringsstrukturen fylkene imellom og lokaliseringen av gründermiljøer knyttet til forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

SND Invest AS har i dag investeringer i alle fylker. Som det framgår av spørsmålet er det både sentrale- og distriktsfylker blant fylkene med høy andel av investeringene. Oversikten viser videre at vi har sentrale fylker med liten andel. Av distriktsfylkene peker Nord-Trøndelag seg ut med liten andel direkte investeringer. SND Invest AS har imidlertid gått inn i Trøndelag Vekst. Dette selskapet har foretatt seks investeringer i Nord-Trøndelag med et samlet beløp på kr. 8.834.000.

Hovedkontorets adresse danner grunnlaget for statistikk etter geografisk fordeling. Mange av selskapene SND Invest AS har investert i har hovedkontor i Oslo-området, mens virksomheten finner sted i andre deler av landet. Det samme gjør seg gjeldende når det gjelder investeringer i selskaper i andre deler av landet. Som et eksempel kan en nevne SND Invest AS' investering i Fjord Seafood ASA på 50 mill. kroner. Dette selskapet har hovedkontor i Brønnøysund i Nordland. Selskapet hadde en omsetning på om lag 400 mill. kroner i 1999, hvorav omtrent halvparten av all lakseproduksjon i konsernet foregår i Nord-Trøndelag.

SND Invest AS er i dag den største investoren i Norge innenfor segmentet små- og mellomstore bedrifter. Selskapet har stor betydning i områder med begrenset kapitaltilgang. Jeg mener det er viktig å videreutvikle SND Invest AS som en aktiv investor også i distriktene.

Nærings- og handelsdepartementet har igangsatt et arbeid sammen med SND Invest AS for å utvikle et godt rapporteringssystem for selskapet. I den anledning vil vi også vurdere om det er mulig å utvikle rapporteringen når det gjelder geografi, for å få fram et mer helhetlig bilde av hvor bedriftenes virksomhetsområde er lokalisert og til hvilke områder kapitaltilførselen skjer.