Skriftlig spørsmål fra Jan Johnsen (H) til sosialministeren

Dokument nr. 15:149 (1999-2000)
Innlevert: 20.01.2000
Sendt: 20.01.2000
Besvart: 27.01.2000 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): 28.04.99 spurte jeg sosialministeren om fritak for kunnskapsprøven for personer med fagbrev som kokk/servitør, eller eksamen fra Norsk Hotell Høgskole. Etter dette har statsråden fått fagplanene for kokk/servitør. Jeg har også i samtaler med statsråden forstått at hun ville se på dette igjen. Kan statsråden si om det skjer noe på dette området, eller om svaret fra spørretimen blir opprettholdt.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg har forståelse for at spørsmålet blir stilt.

Jeg viser til at den nye forskriften om avleggelse av kunnskapsprøve som kjent presiserer at styrer og stedfortreder i en virksomhet som har bevilling til salg eller skjenking av alkoholholdig drikk, må avlegge en kunnskapsprøve. Formålet med kunnskapsprøven er at den skal sikre at alle styrere og stedfortredere har nødvendige kunnskaper om alkoholloven uavhengig av den enkeltes utdannelse.

På bakgrunn av at det har vært reist spørsmål om fritak fra prøven for enkelte utdanningstyper hvor alkoholloven inngår som en del av pensum, vurderer jeg nå på nytt hvorvidt det skal gjøres unntak fra kunnskapsprøven for personer med fagbrev som kokk/servitør eller med eksamen fra Norsk hotellhøgskole.

Siden høgskolene selv fastsetter sine studieplaner, har jeg bedt om nærmere opplysninger om undervisningsopplegget i alkoholloven ved Norsk hotellhøgskole, studiet i Hotelladministrasjon. Så snart dette materialet foreligger, vil jeg vurdere eksamen fra studiet i Hotelladminstrasjon i forhold til dokumentasjonskravet i alkoholloven eventuelt om slik eksamen kan tilsi fritak for særskilt kunnskapsprøve.

Når det gjelder undervisningsopplegget for kokk og servitørlærlinger, er det Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet som godkjenner lærerplanene for undervisningen. Sosial- og helsedepartementet har drøftet de spørsmålene som saken reiser med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og har senest i brev av 19. januar i år fra dette departement mottatt nærmere informasjon om læreplanene og de målene som ligger i planene i forhold til alkohollovgivning. Jeg ser nå nærmere på om dette undervisningsopplegget eventuelt gjør det unødvendig for personer med fagbrev som kokk eller servitør å avlegge særskilt kunnskapsprøve.

En mulighet som også vil bli vurdert i forhold til omtalte undervisningsopplegg, er om elevene eventuelt kan få adgang til å avlegge kunnskapsprøven i forbindelse med undervisningen i faget. Det må også tas stilling til fra hvilket tidspunkt (eksamensår) eventuelt fritak kan gjelde, jf det forhold at alkoholloven ble revidert med virkning fra 1. januar 1998.

Jeg legger stort press på for en raskest mulig avklaring av disse spørsmålene, og vil ta stilling så snart avklaring foreligger. Jeg tar sikte på at dette kan skje i løpet av april i år.