Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:151 (1999-2000)
Innlevert: 21.01.2000
Sendt: 21.01.2000
Besvart: 28.01.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Sørvangen Næringspark, som er en ASVO-bedrift, søkte om utvidelse av antall plasser både i 96 og 98. Søknadene ble ikke videresendt. Bedriften klaget til Arbeidsdirektoratet 3. mai og 25. oktober 1999. Ennå er det ikke kommet noe svar på klagene, verken fra Direktoratet eller Fylkesarbeidskontoret. Statsråden uttalte i Stortinget før jul at hun pr. dato ikke er kjent med at det er problemer med å få flere ASVO-plasser.
Hva vil statsråden gjøre for å opprette flere ASVO-plasser slik Stortinget har pålagt?

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Arbeids- og administrasjonsdepartementet ba i 1999 arbeidsmarkedsetaten foreta en kartlegging av behovet for plasser i arbeidssamvirketiltak. Kartleggingen viste at det er et framtidig behov for utbygging av tiltaksplasser rettet mot yrkeshemmede med stort bistandsbehov, jf. omtale i St.prp. nr. 1 (1999-2000) for Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Det ble registrert et klart behov for flere ASVO-plasser. Men etaten vurderte det samtidig som like viktig å bygge ut tiltaksplasser innenfor utprøvende og integrerende tiltak som Arbeid med bistand og Arbeidsforberedende trening.

Departementet var enig i en slik vurdering og foreslo avsatt midler for å øke antall plasser i alle disse tre tiltakene i årets budsjett. I tillegg foreslo vi satt av midler til et forsøk med lønnstilskudd av lengre varighet. Stortinget sluttet seg til dette ved behandlingen av statsbudsjettet for 2000.

Spørsmål om antall tiltaksplasser for personer med stort bistandsbehov, er blant de forhold jeg vil vurdere i forbindelse med utarbeiding av forslag til kommende statsbudsjett. Det er så Stortinget som fatter beslutning om nivået på arbeidsmarkedstiltakene ved sin behandling av budsjettet.

Når det gjelder søknaden fra Sørvangen Næringspark A/S om flere ASVO-plasser, har jeg innhentet opplysninger om dette fra Arbeidsdirektoratet. Det er direktoratet som tar beslutning om etablering av nye arbeidssamvirketiltak og utvidelse av plasser innenfor vedtatte budsjettrammer. Dette skjer på grunnlag av prioritert innstilling fra fylkesarbeidskontorene. Arbeidsdirektoratet har opplyst at fylkesarbeidskontoret i Buskerud ikke har prioritert en økning i antall tiltaksplasser ved Sørvangen Næringspark A/S. Bedriften er den nest største ASVO-bedriften i landet med 55 godkjente plasser. Fylkesarbeidskontoret ønsket å fordele plassene på mindre virksomheter.

Arbeidsdirektoratet opplyser at bedriften kun fikk en muntlig tilbakemelding fra fylkesarbeidskontoret, og at det beklageligvis ikke ble sendt et skriftlig svar. Etter at bedriften henvendte seg direkte til direktoratet, ble henvendelsen besvart i brev til bedriften av 30. november 1999. I brevet ble det stadfestet at bedriften ikke har fått godkjent flere tiltaksplasser.