Skriftlig spørsmål fra Ola Røtvei (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:153 (1999-2000)
Innlevert: 25.01.2000
Sendt: 25.01.2000
Besvart: 01.02.2000 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Ola Røtvei (A)

Spørsmål

Ola Røtvei (A): I brev av 30.11.98 oversendte Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Skaun kommunes vedtatte trasealternativ for ny E 39 bl.a. i Buvika.
Når vil det foreligge en endelig traseavklaring for E 39 gjennom Buvika?

Begrunnelse

Fylkesmannen har i sitt oversendelsesbrev vist til at det foreligger innsigelse fra Fylkeslandbruksstyret og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for alle alternativene i forbindelse med E 39's passering av tettstedet Buvika. Fylkesmannen viser videre til at E 39 mellom Øysand og Thamshavn er en sterkt trafikkert og ulykkesbelastet veistrekning, og det vil være av stor regional og lokal interesse å få ny vei på strekningen.

Miljøverndepartementet har overfor Skaun kommune opplyst at det legges til grunn en behandlingstid på 6 mndr i innsigelsessaker, og at en avklaring i denne saken dermed skulle vært ferdig i juni 1999.

Stortinget skal i løpet av våren behandle Nasjonal transportplan for perioden 2002-2011. Det er derfor avgjørende for denne stamveikorridoren at det foreligger en snarlig avklaring av hensyn til dette trasealternativet. Det vises også til samferdselskomiteens innstilling i budsjettet for 2000, hvor komiteens flertall uttalte følgende:

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre, viser til planleggingen av prosjektet E 39 Øysand-Thamshamn har pågått siden 1995 på ulike nivåer i plansystemet. Flertallet viser til det langvarige arbeidet med konsekvensutredningen for prosjektet som ble godkjent våren 1998. Trasevedtak på kommuneplannivå for hele strekningen er gjort med unntak av Buvika hvor avgjørelse fra Miljøverndepartementet ventes i løpet av 1999. Flertallet er lite tilfreds med den lange tiden det tar før det foreligger en traseavklaring for mange vegprosjekter rundt om i landet.
Flertallet vil be Regjeringen følge opp dette i forhold til berørte departement, først og fremst med Miljøverndepartementet, med sikte på å redusere saksbehandlertiden.
Flertallet viser til at reguleringsplaner for dette prosjektet er under utarbeidelse og forutsetter at det blir stilt midler til disposisjon slik at planarbeidet kan fortsette i 2000."

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag oversendte saken til Miljøverndepartementet til avgjørelse i henhold til plan- og bygningslovens §20-5 femte ledd, fordi fylkesmannen har fremmet innsigelse til kommunens vedtak om traséalternativ. Oversendelsen er besvart med brev av 26. januar 2000. Kopi av avgjørelsesbrevet følger vedlagt. Fylkesmannens innsigelse mot det ytterste fjærealternativet, benevnt C-G ble tatt til følge.

Jeg har i avgjørelsen anbefalt at videre planlegging tar utgangspunkt i traséalternativet som er benevnt E-H i kommuneplanen, som er det ytterste av de indre traséalternativene. Jeg regner med at tilpasning av vegtraséen kan skje i forbindelse med reguleringsplanarbeidet.Vedlegg til svar:

Brev fra Miljøverndepartementet til fylkesmannen i Sør-Trøndelag om Skaun kommuneinnsigelse til kommuneplanens arealdel for ny trasé for E39 fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Referanse 98/4008-45 PAK/mtv. Datert 26. januar 2000.