Skriftlig spørsmål fra Mimmi Bæivi (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:155 (1999-2000)
Innlevert: 25.01.2000
Sendt: 26.01.2000
Besvart: 02.02.2000 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Mimmi Bæivi (A)

Spørsmål

Mimmi Bæivi (A): I desember 1994 fikk befolkninga i Sørvær, Hasvik kommune, en "julegave" som de helst skulle vært foruten. Krysseren Murmansk havarerte under slep. 14000 tonn rustjern er i dag, 6 år etter, fortsatt en forurensningstrussel og et forsøplingsproblem. I 1998 svarte miljøvernministeren skriftlig på et spørsmål om saken at SFT skulle foreta en nærmere vurdering og foreslå mulige tiltak.
Hva har skjedd etter dette, og hvilke tiltak vil departementet iverksette?

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Den russiske krysseren "Murmansk" har ligget utenfor tettstedet Sørvær på Sørøya siden den gikk på grunn i 1994. Det ble sommeren 1995 gjort forsøk på å berge fartøyet uten at det lykkes, og fartøyet ble deretter liggende som vrak. Nishant Eksport og Import CO LLC erkjente eierskap og ansvar for fartøyet ved grunnstøtingen, men det er usikkert om firmaet er eier av vraket i dag.

Skipsvraket "Murmansk" er et av mange skipsvrak som ligger langs norskekysten. Statens forurensningstilsyn (SFT) ferdigstilte i 1998 en tilstandsundersøkelse av de 30 vrakene med høyest forurensningspotensial p.g.a. gjenværende olje i vrakene og anbefalte en nærmere undersøkelse av seks av disse vrakene. Det ble i 1999 gjennomført en nærmere undersøkelse av fire vrak, mens de resterende to vrakene vil bli undersøkt nærmere i år.

Skipsvrakene "Boiky" som ligger i Øksnes kommune i Vesterålen og "Murmansk" befinner seg i en annen kategori enn de øvrige vrakene fordi de ikke representerer fare for oljeforurensning, men er et forsøplingsproblem. SFT foretok en vurdering av vrakene våren 1999, og la disse frem for Miljøverndepartementet i en rapport av 29. juli 1999. I rapporten fremholder SFT at "Boiky" og "Murmansk" primært har skjemmende effekt for lokalmiljøet og at de representerer en viss sikkerhetsrisiko for personer som av en eller annen grunn oppholder seg om bord eller i umiddelbar nærhet av vrakene. SFT anslår i sin rapport at det vil koste 2 - 4 mill. kroner å få "Boiky" fjernet og nærmere 10 mill. kroner å fjerne "Murmansk". Erfaringsvis er det svært vanskelig å anslå hva eventuelle tiltak vil kunne koste. Det er derfor mulig at kostnadene kan bli adskillig høyere. Det ansees også som tilnærmet umulig å få kostnadene dekket av eierne eller å finne eierne. SFT anbefalte på denne bakgrunn at det ikke gjennomføres tiltak nå.

Jeg har full forståelse for at lokalmiljøet rundt vrakene "Boiky" og "Murmansk" ønsker å få vrakene fjernet. Siden gjennomføring av tiltak ved vrak kan være svært vanskelig og kostnadskrevende, må jeg foreta en prioritering. Jeg har derfor i første omgang bedt SFT gjennomføre en undersøkelse av de vrakene med høyest fare for forurensning. Når samlet resultat av disse undersøkelsene foreligger i løpet av høsten 2000 vil jeg avgjøre om det bør foretas ytterligere tiltak for å få tømt disse vrakene for olje. Jeg har samtidig tatt initiativ ovenfor SFT at de i samarbeid med berørte parter skal prøve å få skipsvraket "Boiky" fjernet i løpet av sommeren 2000. Jeg ser at det på sikt også bør finnes en løsning med "Murmansk". Dette må jeg vurdere nærmere mot slutten av året når resultatene av undersøkelsene av de vrakene med høyt forurensningspotensial foreligger.