Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:157 (1999-2000)
Innlevert: 26.01.2000
Sendt: 27.01.2000
Besvart: 04.02.2000 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Stadig flere dyr dør på veien mellom bonde og slakteri. I Nationen 26/1. 2000 står det at fra -93 til -97 økte dødsprosenten ved transport eller oppbevaring i slakteri, med 77%.
Dette dreier seg om flere dyreslag. Hvis dette stemmer er det fullstendig uakseptabelt og er rett og slett dyreplageri. Hva vil statsråden gjøre for å stoppe dette dyreplageriet?

Kåre Gjønnes (KrF)

Svar

Kåre Gjønnes: Transport av levende dyr er regulert gjennom forskrift av 8/2-99, med hjemmel i lov om dyrevern 20. desember 1974. Forskriften som også omfatter lasting og lossing, setter en rekke generelle krav til transport av dyr, samt spesielle krav til transport av det enkelte dyreslag. Forskriften setter også krav til transportmiddel og transporttid. Forskriften er harmonisert med EU's regelverk på området.

Det er transportør som er ansvarlig for at transporten foregår i henhold til forskriften. Tilsynet med at regelverket overholdes under lasting og selve transporten er lagt til Statens dyrehelsetilsyn ved distriktsveterinæren.

Innenfor slakteriet sitt område er de dyrevernmessige forhold regulert gjennom forskrift om dyrevern i slakterier av 28.08.95. Ifølge denne forskrift er tilsynsmyndigheten innenfor slakteriets område tillagt tilsynsveterinæren. Tilsynsveterinæren har imidlertid også plikt til å sende melding til dyrevernnemnda ved mulige brudd på dyrevernbestemmelser som har skjedd før dyret ankommer slakteriet, dette gjelder også i forbindelse med transport.

I følge statistikk fra Statens næringsmiddeltilsyn er antall dyr som er skadet eller døde i forbindelse med transport og oppstalling på slaktefjøs for 1998 følgende for de mest vanlige slaktedyr: av 316 018 slaktede storfe, døde 8 under transport og 15 under oppstalling, av 1.105.157 slaktede gris, døde 403 under transport og 179 under oppstalling, av 1.096.443 slaktede sau, døde 180 under transport og 85 under oppstalling. De foreløpige tall for 1999 tyder på en bedring når det gjelder disse dyreartene. Når det gjelder fjørfe ble det i 1998 slaktet 25.521.020 kyllinger. Av disse døde 31.609 under transport og oppstalling. For høner er tallene henholdsvis 2.379.397 slaktet og 13.136 døde. Tallene for 1999 er ennå ikke klare.Når det gjelder aktuelle tiltak som er iverksatt den siste tiden for å bedre på forholdene vil jeg spesielt peke på følgende:

1. Distriktsveterinærene har i 1999 spesielt fulgt opp tilsynet med slaktedyrtransporter i medhold av den nye forskriften. Der hvor avvik er registrert ved lasting og selve transporten er forholdene tatt opp med dyreeier, transportør og slakteri. I enkelte tilfeller har dyrevernnemndene vært trukket med i arbeidet. Dette har vært nødvendig i bare noen få tilfeller.

2. Et utdannings- og opplæringsprogram for dyretransportsjåfører er i ferd med å komme på plass i et samarbeid mellom Dyrehelsetilsynet - Sentralforvaltningen, Fagsenteret for kjøtt og Lastebileierforbundet.

3. Tilsynet med lasting og transporter av fjørfe er også blitt intensivert. Lasting og transport foregår her oftest om natten slik at dyrene er framme på slakteriet innen slaktingen starter om morgenen. Tilsynet må derfor foregå på disse tidspunkter.

4. Det er mye som tyder på at overgangen til transport av fjørfe i containere i stedet for kasser har medført økte tapstall. Dette er tidligere påpekt av Dyrehelsetilsynet, og departementet har i brev av 12.02.99 bedt Dyrehelsetilsynet om å utrede problemet, et arbeid som er i gang.

Bransjen selv er også klar over disse problemene. Containertransportene er bygget for transport under andre klimatiske forhold enn vi har i vårt land. Det er derfor behov for en ombygging og modifisering av transportene. Muligheten for en temperaturregulering i transporten er svært viktig. Noe av problemene med dødsfall under transport i container kan også ha sammenheng med behandling av dyrene i forbindelse med uttak fra bur, bæring til container og plasseringen i containeren.

5. For å få regulert også disse forholdene arbeider Dyrehelsetilsynet i nært samarbeid med en referansegruppe fra næringen, med å utarbeide forslag til en forskrift om hold av fjørfe. Forskriftsutkastet forventes å være ferdig i løpet av april 2000.

Transport av dyr til slakt er et sammensatt problemområde som jeg er sterkt opptatt av. Når det gjelder transport av de vanligste slaktedyrene storfe, gris og sau, foregår denne hos oss på en betryggende måte. Vi har forskrifter som regulerer transporten på en tilfredsstillende måte og et tilsyn som fungerer etter sin hensikt. Men som i de fleste andre forhold er det også her forbedringsmuligheter, og det arbeides kontinuerlig med dette fra flere hold. Med det store antall dyr som transporteres, må vi nok dessverre likevel se i øynene at det ikke er mulig å komme ned på et tapstall på null. Siktemålet er likevel å komme nærmest mulig et tapstall på null.

Overgang til containertransport av fjørfe har dessverre skapt problemer med et økt tapstall for denne arten. Departementet er klar over og opptatt av problemet. Jeg vil forsikre meg om at det arbeidet som er satt i gang gir positive resultater.