Skriftlig spørsmål fra Arvid Falch (TF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:172 (1999-2000)
Innlevert: 01.02.2000
Sendt: 02.02.2000
Besvart: 10.02.2000 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Arvid Falch (TF)

Spørsmål

Arvid Falch (TF): Jeg viser til mitt dokument 8:20 (1998-99) om gentesting av ulv for å konstantere om det er ulvehybrider. Gentesting av en ulvefamilie har nå vist at ungene med stor sannsynlighet er hybrider og de skal avlives, jfr. testresultatene som ble offentliggjort 28.01. Man kan ha grunn til å tro at når valpene er hybrider, så kan også foreldrene være det og også at det i flere familier finnes hybrider. Ser statsråden dette som et problem og vil det bli tatt initiativ for å få gentestet alle familiegrupper?

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Etter at spørsmålet om krysninger mellom ulv og hund, såkalte ulv-hund-hybrider, ble reist første gang, tok departementet straks initiativ for å videreutvikle genetiske metoder som kan benyttes for å fastslå om slike blandingsdyr faktisk forekommer. Stortinget behandlet Dok. nr. 8:20 (1998-99) - om å foreta gentesting av ulv i Norge i 1999. I den forbindelse gjorde departementet i brev av 12.1.99 rede for de tiltak som er igangsatt for å gjennomføre og utvikle genetiske metoder og analyser for ulv, og vurderte disse som tilstrekkelige for å imøtekomme de kunnskapsbehov viltmyndighetene har på dette området. Saken ble også tatt opp i Stortingets spørretime 24.11.99, der jeg opplyste bl.a. at prøver av ulv fra tidligere tider og fra dagens bestand rutinemessig sendes til et genetikklaboratorium i Sverige.

Jeg mener fortsatt at det arbeidet som er i gang på dette feltet, vil gi den kunnskap fagmyndighetene trenger i forvaltningen av ulvebestanden. I mitt svar på en interpellasjon den 28. januar har jeg orientert om undersøkelser som er gjennomført i forbindelse med mistankene om ulv-hund-krysninger i en ulveflokk i Østfold. Valpene i denne flokken er med stor sannsynlighet resultat av krysning mellom en hann-hund og en hunn-ulv. Saken er fulgt opp ved at Direktoratet for naturforvaltning nylig har gitt fellingstillatelse på de fire blandingsvalpene.

Det er fastslått at både moren til de fire valpene og den voksne hann-ulven som nå oppholder seg sammen med ulvetispa, er renraset ulv. Ingen andre individer av den sør-skandinaviske ulvestammen som til nå er analysert, viser en genetisk struktur som tilsier at de er ulv-hund-hybrider. Det er derfor ingen grunn til å anta at hybridisering mellom ulv og hund har vært eller er et problem i de andre familiegruppene.