Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:178 (1999-2000)
Innlevert: 03.02.2000
Sendt: 04.02.2000
Besvart: 08.02.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva er status for behandlingen av Høyskolen i Buskeruds søknad om etablering av allmennlærer- utdanning i Buskerud - og hvordan stiller statsråden seg til søknaden?

Begrunnelse

Som statsråden er kjent med er Buskerud klart det fylke som har færre studieplasser sett i forhold til befolkningen. Likeså er fylket uten tilbud med hensyn til lærerutdanning.

Ut fra de opplysninger undertegnede sitter med ser det også ut til at behovet for denne type utdanning er betydelig. Dette understrekes av at undertegnede har fått opplyst at Høyskolen i Telemark har arbeidet med desentralisert lærerutdanning i Drammen, Høyskolen i Sogn og Fjordane på Gol, og Høyskolen i Hedmark på Jevnaker (tett ved Buskeruds grense).

Den utdanningen som Høyskolen i Buskerud har søkt har også en rekke interessante nye perspektiver. Blant annet kan nevnes integrert bruk av IKT, et tettere samarbeid med praksisskoler, et samarbeid med den lokale folkehøyskole på Ringerike, og de flerkulturelle problemstillinger - som stadig ser ut til å gripe om seg i skolen og samfunnet for øvrig.

Det vises også til at tilbudet er tenk etablert ved delvis intern omdisponering.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Høgskolen har i brev av 21. desember 1999 og 20. januar 2000 søkt om etablering av allmennlærerutdanning med et årlig opptak på 60 studenter. Høgskolen viser til at 30 av studieplassene langt på vei kan finansieres ved intern omdisponering. Ut fra dette ber høgskolen om tildeling av 30 nye studieplasser, totalt 120 etter 4 år. Det er planlagt oppstarting fra høsten 2000 med 30 studieplasser og deretter 60 studieplasser fra 2001. Utdanningen skal profileres mot blant annet IKT, det flerkulturelle aspektet, samarbeid med praksisfeltet og deltid/fjernundervisning i 4. studieåret.

Høgskolen har sendt forslaget om etablering av allmennlærerutdanning på høring til relevante instanser med høringsfrist 6. mars. Dette er bl.a. andre høgskoler i østlandsregionen som i dag rekrutterer studenter fra Buskerud til sine allmennlærerutdanninger. Det er nødvendig å få oversendt høringsuttalelsene før departementet sluttfører behandlingen av søknaden. Fordi det er forutsatt i søknaden en overføring av nye studieplasser til høgskolen fra høsten 2001, bør saken sees i sammenheng med statsbudsjettet for 2001. Ut fra behovet for å vurdere høringsuttalelsene og videre behandling av spørsmålet om fullfinansiering av studietilbudet, ser jeg det som lite realistisk med en etablering av allmennlærerutdanning ved Høgskolen i Buskerud allerede fra høsten 2000.