Skriftlig spørsmål fra Einar Olav Skogholt (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:194 (1999-2000)
Innlevert: 11.02.2000
Sendt: 11.02.2000
Besvart: 18.02.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): Som kjent bidrar blant andre Hedmark fylkeskommune og flere kommuner økonomisk til forsøksordningen med tog på strekningen Charlottenberg-Kongsvinger fram til september 2001. NSB har antydet at antall lokaltog Kongsvinger-Oslo vil bli sterkt redusert når krengetogene mellom Oslo og Stockholm settes i drift i september 2001.
Hvordan vil statsråden bidra til at regionaltog over grensen kan samordnes med lokaltog og fjerntog samt opprettholde et best mulig lokaltogtilbud?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Forsøksordningen med tog på strekningen Charlottenberg - Kongsvinger er en del av "Kungspil"- prosjektet og prosjektet omfattes ikke av ordningen med statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB BA.

Togtilbudet på Kongsvingerbanen ble endret i 1994. Strekningen Årnes - Kongsvinger ble da innlemmet i lokaltogtilbudet og antall avganger Kongsvinger - Oslo økte betraktelig. Trafikken økte med ca. 30 prosent fram til 1996/97.

De to siste årene har imidlertid trafikken på denne strekningen sunket med over 30 prosent og er nå ca. 10 prosent lavere enn tidlig på 1990-tallet. Dette synes å ha sammenheng med et godt busstilbud Kongsvinger - Oslo med høy frekvens og lave priser. NSB ser ikke Kongsvingermarkedet stort nok til å kunne konkurrere med bussen på frekvens og pris. For å konkurrere på reisetid med lokaltog ville det være nødvendig å kutte antall togstopp mellom Kongsvinger og Oslo betydelig, noe som jeg anser ville gi et dårligere tilbud for de lokalreisende på denne strekningen.

Jeg er kjent med at NSB har til vurdering flere alternativer fra 2001, herunder ett med en reduksjon i antall lokaltogavganger mellom Årnes og Kongsvinger fra 15 til fire i hver retning på virkedager. Dette vil gi mulighet for en omdisponering av togene som gjør at tilbudet på andre og bedre belagte strekninger kommer flere kunder til gode. Dette gjelder spesielt trafikken rundt Oslo, som har betydelige kapasitetsproblemer. Kongsvinger har fremdeles et relativt godt kollektivtilbud gjennom bussrutene.

Før eventuelle endringer blir gjennomført, skal imidlertid NSB ha en tett dialog med pendlerforeningene, berørte fylkeskommuner og Samferdselsdepartementet.

Det planlegges fem avganger hver vei med det nye togtilbudet "Nordlys" med krengende ekspresstoget Oslo - Stockholm. Tre av avgangene er planlagt å stoppe i Kongsvinger. Når det gjelder regiontog over grensen, er jeg kjent med at "Nordlys" er i dialog med organisasjonen ARKO (kommunene i Arvika- Kongsvingerregionen) og Hedmark fylkeskommune som utreder et utvidet regionalt togtilbud over grensen. Et slikt samarbeid vil kunne bedre tilbudet mellom denne regionen og Oslo og Stockholm.