Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:198 (1999-2000)
Innlevert: 11.02.2000
Sendt: 11.02.2000
Besvart: 18.02.2000 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Jeg viser til mitt skriftlige spørsmål til landbruksministeren av 11.12. 1998 om å endre dokumentasjonskravene ved parallellimport av bearbeidede jordbruksvarer slik at tollavgift kan beregnes basert på oppskrift innsendt av hovedimportør. I sitt svar lover statsråden å se nærmere på spørsmålet. Hvor langt er departementet kommet i sin vurdering?

Kåre Gjønnes (KrF)

Svar

Kåre Gjønnes: Stortingsrepresentant Erna Solberg viser til sitt skriftlige spørsmål til meg av 11. desember 1998 om å endre dokumentasjonskravene ved parallellimport av bearbeidede jordbruksvarer slik at tollavgift kan beregnes basert på oppskrift innsendt av hovedimportør og min skriftlige besvarelse av 18. desember 1998 hvor jeg lovte å se nærmere på saken. Stortingsrepresentant Erna Solberg spør etter dette hvor langt departementet er kommet i sin vurdering.

Som jeg viste til i mitt svarbrev av 18. desember 1998, reguleres tollsatser for bearbeidede jordbruksvarer med opprinnelse EF av protokoll 2 til frihandelsavtalen mellom Norge og EF av 1973 og som sist ble revidert i 1996. Ved fastsettelse av tollsatser på bearbeidede jordbruksvarer omfattet av avtalen, skal en blant annet ta utgangspunkt i de råvaresatser som til enhver tid er avtalt med EF. For visse bearbeidede jordbruksvarer, skal tollsatsen beregnes etter innhold av råvarer, også kalt råvareavhengig toll. For disse bearbeidede jordbruksvarene må importøren dokumentere det prosentvise råvareinnholdet. Som dokumentasjon kan godtas datablad fra produsent som viser råvareinnholdet/resepten for varen, emballasjen eller kopi av emballasjen for varen som viser råvareinnholdet, vareprøve der råvareinnholdet fremgår eller laboratorieanalyser bekostet av importør.

Etter min mening, har det ikke landbrukspolitisk relevans hvem som måtte ønske å importere ulike bearbeidede jordbruksvarer. På bakgrunn av en ny gjennomgang vurderer jeg det fremdeles som helt sentralt at den dokumentasjon som sendes Statens Kornforretning er riktig og kan etterprøves. Det er derfor av kontrollhensyn ikke ønskelig slik de foreslår at en hovedimportør A's dokumentasjon av råvareinnholdet i en konkret vare kan anvendes for en vare som en importør B hevder er den samme som hovedimportør A i sin tid importerte eller importerer. Det er enhver importørs ansvar å dokumentere råvareinnholdet i de varer de selv til enhver tid måtte importere.

Landbruksmyndighetene og tollmyndighetene har ut fra kontrollhensyn behov for teknisk utstyr som kan måle innholdet av ulike råvarer i ferdigvarer. Hovedformålet med slikt utstyr vil nødvendigvis være kontroll av et utvalg importerte varer. En har imidlertid ikke ressurser til å basere ordinær søknadsbehandling på bruk av slikt utstyr.

Det må derfor fremdeles være slik at det er importørens ansvar å dokumentere innholdet etter metoder nevnt ovenfor av ulike råvarer i en bearbeidet jordbruksvare.