Skriftlig spørsmål fra Odd Eriksen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:204 (1999-2000)
Innlevert: 16.02.2000
Sendt: 16.02.2000
Besvart: 21.02.2000 av forsvarsminister Eldbjørg Løwer

Odd Eriksen (A)

Spørsmål

Odd Eriksen (A): Hvordan har Regjeringen tenkt å følge opp de lovnadene som Lødingen Kommune fikk i forbindelse med nedleggingen av Hålogaland Sjøforsvarsdistrikt?

Begrunnelse

Regjeringen skriver i St.prp. nr. 33 (1998-99) som Stortinget behandlet i juni 1999 at:

"I samanheng med den tilrådde omstillinga i Sjøforsvaret legg departementet opp til at kommunane Rissa og Lødingen vil bli synt særleg merksemd. I samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet vil Forsvarsdepartementet leggje til rette for eit særskilt oppfølgingsprogram mot kommunane Rissa og Lødingen. Programmet vil innehalde både økonomisk støtte og tilføre kompetanse innanfor næringsutvikling. Føremålet med programmet vil vere å bidra til ei målretta utvikling i kommunane med siktemål å skape aktivitet og nye arbeidsplassar. Innhaldet i programmet vil bli trekt opp i Regjeringa sitt framlegg til budsjett for år 2000 innafor ei økonomisk ramme på 24 millionar kroner fordelt over tre år."

Selv om Stortinget valgte et annet lokaliseringsalternativ enn det Regjeringen anbefalte, ble konsekvensene for Lødingen Kommune de samme.

Jeg vil derfor be Forsvarsministeren redegjøre for hvilke tiltak som vil bli iverksatt ut over bevilgningen på 0,5 mill. kroner som ble foretatt i forbindelse med Stortingets behandling av St.prp. nr. 1 (1999-2000).

Eldbjørg Løwer (V)

Svar

Eldbjørg Løwer: For å lykkes i arbeidet med utvikling av ny næringsvirksomhet som reduserer kommunens avhengighet til enkeltbedrifter/enkeltnæringer eller offentlig virksomhet, er det en forutsetning at arbeidet bygger på lokale ressurser og strategier.

Sammen med andre erfaringer som er høstet gjennom tidligere omstillingsprogrammer, utgjorde dette grunnlaget for at Forsvarsdepartementet i Stortingsproposisjon nr. 1 (1999-2000) Forsvarsbudsjettet, foreslo at det ble avsatt 0,5 mill kroner som særskilt tilskudd til Lødingen kommune i forbindelse med utarbeidelse av tiltaksplan for næringsutvikling. Forslaget ble fremmet i samråd med Kommunal- og regionaldepartementet.

Stortinget ga gjennom behandlingen av Innst. S. nr. 7 (1999-2000) sin tilslutning til forslaget.

Midlene som ble bevilget over forsvarsbudsjettet er overført Kommunal- og regionaldepartementet, som også vil ivareta det faglige ansvaret i forhold til kommunens arbeid med tiltaksplanen.Når det gjelder eventuell støtte til fremtidig realisering av konkrete prosjekter fra tiltaksplanen, er det foreløpig ikke tatt endelig stilling til dette. Hovedalternativet vil imidlertid være finansiering gjennom det ordinære virkemiddelapparatet.

Kommunal- og regionaldepartementet tar nærmere kontakt med kommunen i forbindelse med tildelingen av midler.