Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:219 (1999-2000)
Innlevert: 23.02.2000
Sendt: 24.02.2000
Besvart: 29.02.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Omlegging av Lånekassens regler for utenlandsstudenter, reduserer reisestøtten til studenter fra Nord-Norge i dramatisk grad, og representerer økte kostnader i størrelsesorden kr. 5200 - kr. 5500. Kun ca. 5,3% av Norges utenlandsstudenter kommer fra Nord-Norge, en landsdel som har stor mangel på folk med høyere utdanning. Vil statsråden ta initiativ til å fjerne denne urimelige økonomiske ekstrabelastningen som rammer utenlandsstudenter fra Nord Norge?

Begrunnelse

Stortinget vedtok i 1998 en omlegging av reisestøtteordningen for utenlandsstudentene med virkning fra studieåret 1999-2000. Praktiseringen av endringene har resultert i et kutt i reisestøtten for utenlandsstudenter fra bl.a. Nord Norge.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Reglene for reisestøtte for studenter som studerer i land utenfor Norden ble lagt om etter vedtak i Stortinget under behandlingen av St. meld. nr 19 (1996-97) om utdanning i utlandet. Tidligere ble det gitt støtte til én tur-returreise fra Oslo til studiestedet, og ordinær støtte, dvs til tre tur-returreiser innen Norge. Vedtaket lød: "Reisestøtte for utenlandsstudenter omlegges til 2 tur-returreiser per år til studentpris fra studiested i utlandet til registrert bopel i Norge, og blir utbetalt som stipend."

Stortingsvedtaket ble fulgt opp av departementet i budsjettforslaget for 1999 hvor det ble foreslått å tildele reisestøtte som stipend for to tur-returreiser fra hjemsted i Norge til studiestedet i utlandet. Ved behandlingen i Stortinget høsten 1998, ble det vedtatt å gi støtten med 70 % stipend og 30 % lån.

Ved den tidligere ordningen fikk mange studenter en viss overdekning fordi reisestøtte ble tildelt ut fra ordinær billettpris, mens studenter kunne kjøpe billett med studentrabatt. F eks ble det til oversjøiske land som Canada og USA, gitt reisestøtte etter normalpris for ordinær turistklasse. I tillegg fikk studenter reisestipend for tre tur-returreiser i Norge. Disse forholdene ble det gjort rede for i stortingsmeldingen. Årsaken til nedgangen i utbetalt støtte til reiser, er at det med studentflypriser blir en lavere dekning i kroner enn før, selv om det gis støtte til to turreturreiser fra hjemsted i Norge til studiestedet. Før omleggingen ga overdekningen studenter mulighet til å bruke deler av reisestøtten til andre formål, f eks til dekning av høge skolepenger. For studenter som er inne i et flerårig studieløp, vil omleggingen dermed kunne oppleves som en nedgang i totalstøtten. Men man kan likevel vanskelig fortsette å gi overdekning av reisekostnadene, når regelverket sier at studentene skal ha støtte til to tur-returreiser.

I sin innstilling NOU 1999: 33 Nyttige lærepenger, foreslår et flertall i Aamodtutvalget å endre reisestøtten med sikte på å legge ytterligere vekt på at den skal dekke reelle kostnader ved reise til utlandet. Innstillingen er nå ute på høring, og Stortinget vil senere få saken til behandling.