Skriftlig spørsmål fra Harald Hove (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:228 (1999-2000)
Innlevert: 01.03.2000
Sendt: 02.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Harald Hove (V)

Spørsmål

Harald Hove (V): Vikafjellsvegen er nå stengt, og etter det som er opplyst legger Vegkontoret i Sogn og Fjordane til grunn at vegen er vinterstengt. Dette er etter Vik kommunes oppfatning i strid med avgjørelser truffet av Samferdselsdepartementet, jf. brev av 14.06.94 og svar på mitt spørsmål av 05.02.99, besvart 10.02.99, spørsmål 154(1998-99).
Vil Samferdselsministeren nå sørge for at Vegkontoret i Sogn og Fjordane legger til grunn at Vikafjellvegen er vinteråpen, og at den brøytes dersom værforholdene gjør det mulig?

Begrunnelse

Vikafjellsvegen er svært viktig for forbindelsen nord-sør på Vestlandet, og for forbindelsen mellom Midtre og Indre Sogn og Hordaland, ikke minst Bergen. Jeg viser for øvrig til begrunnelsen for spørsmålet i fjor, der jeg bl.a. også framhever forholdet for næringslivet, og at de samfunnsmessige kostnadene med stengt veg er vesentlig høyere enn brøytekostnadene.

Jeg vil dessuten legge til at det er meget viktig å forhindre at vegkontoret opptrer i strid med departementets avgjørelser.

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: I spørsmålet er det vist til at Vik kommune mener at vinterstenging av Vikafjellsvegen er i strid med avgjørelser truffet av Samferdselsdepartementet og svar på representanten Hove sitt spørsmål av 05.02.99.

I begge disse tilfellene er det lagt til grunn at vegen blir holdt åpen så sant værforholdene tillater det.

Vikafjellsvegen har lav standard. For å være sikret at vegen kan holdes åpen om vinteren, kreves det full ombygging fra Hola i Hordaland til Hestavollen i Sogn og Fjordane. Videre må vegen utbedres mellom Hestavollen og Storehaug. Hvor lenge vegen skal holdes stengt om vintrene, må vegkontorene i Sogn og Fjordane og Hordaland avgjøre etter en konkret vurdering av sikkerheten til brøytemannskaper og trafikanter og ellers forventet regularitet på vegen.

Jeg har fått opplyst at det har vært svært mye snø og mye vind i området i år. Vegkontorene i Sogn og Fjordane og Hordaland har gjort en stor innsats for å prøve å holde vegen åpen. Vegen var stengt i en lengre periode i januar (14 dager). Men etter hvert er forholdene blitt så vanskelige at vegsjefene besluttet i samråd med vegdirektøren, å stenge vegen for vinteren. Denne avgjørelsen er tatt ut fra en vurdering av sikkerheten både for brøytemannskapene og trafikantene. I tillegg til sikkerheten er det lagt til grunn at det ville bli svært dårlig regularitet på vegen. Med brøytekanter på opptil 4 meter og løs snø skal det svært lite vind til før vegen vil måtte stenges på nytt.

Jeg viser til brev av 10.02.99 fra daværende samferdselsminister Dørum og legger til grunn de samme vurderinger som der ble fastsatt.

Rv 13 Vikafjellsvegen bør brøytes opp igjen i 2000, så snart dette er mulig ut fra værforhold og sikkerhet til brøytemannskaper og trafikanter. Dette er i tråd med det Samferdselsdepartementet skrev i brev av 14.06.94 til fylkesordføreren i Sogn og Fjordane, nemlig at vegen blir holdt åpen så sant værforhold og sikkerhet tillater det.

Jeg må som samferdselsminister ha tillit til de lokale vurderingene når forholdene tilsier stenging av vegen ut fra de forhold som her er nevnt.