Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:231 (1999-2000)
Innlevert: 02.03.2000
Sendt: 03.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av fiskeriminister Lars Peder Brekk

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Jeg viser til at Kystdirektoratet har truet Oslo Kommune med å overprøve vedtak i Oslo Bystyre m h t Plandokumentet "Fjordby eller havneby? (brev av 22. febr.)
Er Kystdirektoratets fremgangsmåte i tråd med regjeringens syn på kommunalt selvstyre, og vil departementet ta initiativ til å fremme et samarbeid innen Oslofjord-regionen om hensiktsmessige havneløsninger?

Begrunnelse

Jeg viser til at Oslo Bystyre har prioritert en Fjordby-løsning fordi dette muliggjør frigjøring av nye arealer til boligbygging uten å endre Marka-grensen. Jeg viser også til at Oslo Bystyrets planvedtak på grunnlag av utredningen "Fjordby eller havneby?" er fattet for å klargjøre rammene for Oslo Havnevesen i årene fremover m h t arealbehov og arealbruk.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Det er Regjeringens syn at det kommunale selvstyre må balanseres mot nasjonale hensyn slik at tungtveiende nasjonale hensyn gis prioritet. I St. melding nr. 46 (1996-97) Havner og infrastruktur for sjøtransport, ble Oslo havn sammen med 7 andre havner klassifisert som nasjonal havn. Klassifiseringen innebærer at Oslo havn har særlig viktige funksjoner i nasjonal transportsammenheng i tillegg til lokale og regionale funksjoner. Regjeringen tar, som Stortinget ba om i Innst. S. nr. 254 1996- 97, sikte på å komme tilbake til Stortinget med en nærmere gjennomgang av kriterier for klassifiseringen. Etter Regjeringens syn har staten et ansvar for å sikre langsiktige og nasjonale prioriteringer i de nasjonale havnene og vil derfor arbeide for å gi klassifiseringen et effektivt innhold.

Initiativ til havnesamarbeidsløsninger i Oslofjordregionen ble tatt allerede ved fremleggelsen av St. melding nr. 46 (1996-97) Havner og infrastruktur for sjøtransport, der følgende ble uttalt: "Regjeringen vil vurdere de framtidige utbyggingsbehovene i Oslo havn i nært samspill med Oslo kommune. Regjeringen vil også vurdere mulighetene for styrket havnesamarbeid i Oslofjordregionen. Det vil i denne forbindelse bli vurdert hvordan samarbeidet mellom Oslo havn og de øvrige havner i Oslofjordregionen samlet sett kan bidra til en best mulig havneløsning for regionen."

Fiskeridepartementet oppnevnte på denne bakgrunn 24. april 1998 et utvalg som skulle vurdere framtidig havnesamarbeid og havnestruktur i Oslofjordregionen. Utvalgets innstilling ble lagt frem 2. juni 1999 og trykt som NOU 1999:24 Havnestrukturen i Oslofjordregionen. I forhold til byutvikling fant utvalget å kunne delvis imøtekomme både Oslo havns ønsker og de visjoner som er innbakt i utredningen "Fjordby eller havneby" med hensyn til å vitalisere "fjordbyen". Dessuten imøtekommer løsningen også målsetningen om fordeling av vekst på havnene og begrensning av miljøproblemene i de øvrige havner som er aktuelle for håndtering av containertrafikk.

Utvalgets innstilling har vært på bred høring og det vil bli gitt en nærmere orientering om dette i Nasjonal transportplan som skal fremmes for Stortinget våren 2000.

Oslo kommune har i bystyrevedtak den 19. januar 2000 vedtatt å legge den såkalte Fjordbystrategien til grunn for utviklingen av Oslos havne- og sjøside. Dette innebærer blant annet at Oslo kommune ønsker å løse ut lo-lo (den kranbaserte) container-virksomheten på Oslo havn. Det skal fortsatt legges til rette for havnevirksomhet knyttet til cruise- og fergetrafikk samt våt- og tørrbulk i Oslo. Det er videre uttalt fra kommunen at havnevirksomhet og godshåndtering må sees i et regionalt perspektiv, og kommunen ønsker å innlede et samarbeid med Staten, fylkeskommuner og aktuelle kommuner for å utvikle en langsiktig strategi for regionale havneløsninger.

Fiskeridepartementet har merket seg Oslo kommunes uttalelse om samarbeid med så vel statlige som regionale og lokale myndigheter i denne saken. Som nevnt vil oppfølgingen av NOU 1999:24 bli forelagt Stortinget i Nasjonal transportplan. Fiskeridepartementet ønsker på denne bakgrunn å gå i en dialog med Oslo kommune, slik at nasjonale, regionale og lokale behov best mulig kan ivaretas i forhold til utviklingen av Oslos fjordside.