Skriftlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:236 (1999-2000)
Innlevert: 07.04.2000
Sendt: 08.04.2000
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Jeg viser til at et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti i Innst. S. nr. 100 (1998-99), mente det bør settes igang 1 000 flere nøkterne og rimelige utleieboliger i år, med en opptrappingsplan opp mot 4 000-5 000 flere pr. år i de kommende år.
Hva er kostnaden med 2 000 utleieboliger/lavinnskuddsboliger for 2001, både når det gjelder boligtilskudd og lånebehov, og hvis vi i 2004 skal nå 4 000-5 000 pr. år, hvilken budsjettmessige økninger kreves?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: