Skriftlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:245 (1999-2000)
Innlevert: 21.03.2000
Sendt: 22.03.2000
Besvart: 28.03.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): I et svar til meg i spørretimen i januar 1997 svarte samferdselsminister Sissel Rønbeck at det var et arbeid igang om utrykningskjøretøy i den kommunale legevakttjenesten. Arbeidet er tydeligvis enda ikke avsluttet, for i sitt svar til representanten Gløtvold på et spørsmål den 16 februar iår,om leger burde være utstyrt med varsellys ved utrykning, svarte samferdselsministeren at arbeidet med nytt regelverk hadde tatt svært lang tid og ville bli påskyndet. Når kan vi vente at dette arbeidet blir ferdig?

Begrunnelse

Forbudet mot at leger under utrykning kan bruke blålys på sin egen private bil har, i enkelte tilfeller, gitt som resultat at legen er kommet for sent til å redde pasientens liv. Nyere forskning innen hjerte- og karsykdommer viser at rask medisinering av infarktpasienter og pasienter ved hjerneblødning kan redusere dødsfall og langvarig invaliditet med helt opp til 50%. Der er derfor særdeles viktig at tilkalt lege kommer raskt frem og kan intensivere behandlingen så fort som det overhodet er mulig - og ikke bli stående i trafikkø når en slik pasient skal besøkes. Det er heller ikke akseptabelt at leger som må følge en ambulanse for å være tilstede når en akutt og alvorlig syk eller skadet pasient ankommer sykehuset blir straffet for å ha kjørt for fort. Det er svært lenge siden, snart 3 år, siden jeg fikk svar fra daværende samferdselsminister at et arbeid i forbindelse med denne problematikken var i gang. For 14 dager siden fikk representanten Ola D. Gløtvold omtrent samme svaret fra nåværende statsråd. Det er på tide at dette arbeidet blir avsluttet - og med et resultat som bidrar til å løse problemene for leger og pasienter i akutte, alvorlige situasjoner.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Vegdirektoratet har i utkast til ny forskrift om godkjenning og registrering av utrykningskjøretøy bl.a. foreslått at biler brukt av leger i kommunal legevakttjeneste skal kunne godkjennes som utrykningskjøretøy. Utrykningskjøring er imidlertid forbundet med høy ulykkesrisiko. For å redusere denne er det viktig at sjåførene har den nødvendige kompetanse. Vegdirektoratet har derfor også arbeidet med en forskrift om kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy. Begge forskriftsforslagene har nå vært på høring.

Innføring av krav om kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy vil kunne medføre økonomiske og administrative konsekvenser for arbeidsgivere som har utrykningskjøretøy i sin virksomhet. Konsekvensene for den enkelte virksomhet vil bl.a. avhenge av hvor mange personer som må gjennomgå opplæring for å få kompetansebevis. Dersom leger tilsluttet kommunal legevakttjeneste skal kunne kjøre utrykning - som foreslått i forslaget til ny forskrift om godkjenning av utrykningskjøretøy - vil disse også måtte gjennomgå opplæring for å få kompetansebevis. I vurderingen av de administrative og økonomiske konsekvenser er det derfor nødvendig å se begge forskriftsforslagene i sammenheng. Flere sentrale høringsinstanser har etterlyst en mer omfattende konsekvensanalyse enn det som ble presentert i høringsrunden. Departementet har derfor bedt Vegdirektoratet foreta en grundigere analyse av økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene, som grunnlag for departementets behandling.

Jeg er kjent med at arbeidet med nytt regelverk for godkjenning av utrykningskjøretøy har tatt lengre tid enn forventet. Innhenting av opplysninger vedrørende bl.a. behovet for opplæring i de ulike etatene er imidlertid nå godt i gang. Grunnet stor arbeidsbelastning innenfor det aktuelle fagområdet i Vegdirektoratet, kan det ikke fastslås med sikkerhet når saken vil bli oversendt til departementet. Jeg legger imidlertid vekt på at arbeidet skal bli prioritert så høyt det lar seg gjøre med de personellressurser direktoratet har til rådighet. Samferdselsdepartementet tar deretter sikte på en rask behandling av begge forskriftsforslagene.