Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:252 (1999-2000)
Innlevert: 27.03.2000
Sendt: 28.03.2000
Besvart: 04.04.2000 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Iberiske snegler er blitt en svært stor plage Stord. Sneglene som er en fremmedart i norsk fauna sprer seg meget raskt. Stord Kommune har arbeidet mye med problemet og har fått utprøvd et miljøvennlig preparat Escar-Go som har gitt gode resultat. Preparatet ble søkt godkjent i Norge 10/8 1998. Det er ennå ikke behandlet for godkjenning i Statens landbrukstilsyn. Kan statsråden sikre at landbrukstilsynet ferdigbehandler søknaden raskt, slik at snegleplagen kan bekjempes effektiv?

Begrunnelse

I 1988 oppdaget man på Stord forekomsten av både Iberiaskogsnegl og Boasnegl - begge sneglearter som er fremmede arter i norsk miljø. Siden den gang har snegleplagen økt betraktelig og er i dag et stort problem både for hageeiere og for kommunens grøntanlegg, gravplasser og blomsterbed. Kommunen har laget et program for utprøving av metoder for bekjempelse av sneglene bl.a. har de anskaffet mokusender som plasseres ut hos hageeiere.
Det mest effektive som har vært utprøvd er middelet "Escar-GO" også kalt "Ferramol Sneckenkorn". Stord Kommune har bekostet forsøket og kommunens miljøvernrådgiver har gjennomført det under rettledning og oppsyn av Statens Plantevern.

Preparatet er godkjent for bruk bl.a. i Tyskland og USA , og er altså søkt godkjent i 1998 i Norge av Vadheim-Groplex i Bergen. Foreløpig er ikke søknaden behandlet at Statens Landbrukstilsyn. Opprinnelig ble det anslått at søknad først ville bli behandlet våren år 2003, nå er det antydet at det kan komme opp raskere.

Alternativet til å bruke det omtalte preparatet er i dag å håndplukke snegler og ta livet av dem. En tidkrevende prosess som mange vegrer seg for. Dimensjonene på problemet kan illustreres ved at en eldre dame i fjor sommer i løpet en uke plukket 8-9 kg snegler. Hvis ikke det snart finnes frem mer effektive metoder vil snegleplagen også spre seg raskt.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg viser til oversendte spørsmål fra Stortingets presidentskap på vegne av stortingsrepresentant Erna Solberg hvor det stilles spørsmål vedrørende godkjenning av et plantevernmiddel til bekjemping av snegl.

Norsk lovgivning på plantevernmiddelområdet skal sikre at det til en hver tid kun er de plantevernmidler som representerer minst risiko for både helse og miljø som er tillatt brukt.

Godkjenning av plantevernmidler er en svært arbeids- og tidkrevende prosess. Ved søknad om godkjenning av et plantevernmiddel blir det foretatt en omfattende vurdering av preparatet både med hensyn til toksikologi, økotoksikologi og agronomisk virkning. Statens landbrukstilsyn sine vurderinger legges fram for et sakkyndig råd, Rådet for plantevernmidler. Rådet består av 9 medlemmer som er eksperter innen fagfeltet plantevernmidler og toksikologi/medisin, økotoksikologi/miljøkjemi og agronomi. På bakgrunn av anbefalinger fra Rådet fatter Statens landbrukstilsyn endelig vedtak i saken.

I de senere år har kravene til dokumentasjon økt. Årsaken til økt dokumentasjonskrav er blant annet observerte utilsiktede effekter på miljøet ved bruk av plantevernmidler, og dette er følgelig et helt nødvendig krav. Det medfører imidlertid at godkjenningsbehandlingen har blitt ytterligere tidkrevende de seinere år.

Det er ønskelig at ventetiden for vurdering og revurdering av plantevernmidler reduseres. Landbruksdepartementet anser dette som en viktig del av arbeidet for å sikre at det til en hver tid er de gunstigste preparatene som er tilgjengelig på markedet. I Departementets handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler (1998-2002) er et av tiltakene at ventetiden for godkjenning og revurdering reduseres til mindre enn et halvt år i løpet av planperioden.

Jeg er kjent med at iberiaskogsnegl kan være et stort problem for hageeiere i enkelte kommuner. Særlig på Vestlandet har denne sneglearten vært observert i store mengder.

Per i dag eksisterer det ett hobbypreparat i Norge som er tillatt å benytte mot alle typer snegl.

Når det gjelder det spesifikke preparatet De ønsker godkjent mot snegl, viste forsøket De refererer til, lovende resultater med hensyn til mulighet til effektiv bekjempelse av iberiaskogsnegl. Plantevernet har på bakgrunn av resultatene gitt en foreløpig anbefaling til Statens landbrukstilsyn om godkjenning av dette plantevernmiddelet. Middelet skal imidlertid prøves ut ytterligere i regi av Plantevernet denne sesongen. Slik biologisk effektivitetsprøving av preparater er første steg i godkjenningsprosessen. Statens landbrukstilsyn vurderer resultatene fra slike forsøk sammen med dokumentasjon vedrørende preparatets helse- og miljømessige egenskaper. Videre vurderes produsentenes eller hageeierne sitt behov for preparatet. Ved godkjenningsbehandlingen tas det således en rekke ulike hensyn og vedtaket blir fattet på bakgrunn av en helhetsvurdering.

Statens landbrukstilsyn opplyser at preparatet vil tas opp til vurdering i Rådet i løpet av førstkommende høst. Etter behandling i Rådet vil det ta om lag 1-2 måneder før søknaden om godkjenning er avgjort.