Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til helseministeren

Dokument nr. 15:268 (1999-2000)
Innlevert: 04.04.2000
Sendt: 05.04.2000
Besvart: 12.04.2000 av helseminister Tore Tønne

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): I 1996 søkte Bærum kommune om utvidet vakttid for Sandvika apotek. Det ble primært søkt om døgnkontinuerlig vakt, alternativt ble det søkt om utvidet vakttid. Søknaden ble avslått.
Hvordan ser man på dette spørsmålet i dag, og mener statsråden at det er rimelig at et område med omlag 150.000 innbyggere (Asker og Bærum) ikke skal ha et apotek med døgnkontinuerlig vakt alternativt med utvidet åpningstid ?

Begrunnelse

Spørsmålet om døgnkontinuerlig vakt ved et apotek i Bærum kommune har vært på dagsorden gjennom mange år. Behovet er åpenbart. Asker og Bærum kommune har til sammen omlag 150.000 innbyggere, Bærum har alene over 100.000 innbyggere. Da Bærum kommune søkte om utvidet åpningstid/døgnkontinuerlig vakt i 1996, ble søknaden avvist under henvisning til at det eksisterer et tilbud i Oslo. Jeg kan ikke se at dette argumentet er godt nok. For mange er det problematisk å reise til Oslo sentrum på kvelds og nattetid. Dette gjelder særlig foreldre med små barn og bevegelseshemmede. Jeg vil også understreke at behovet har vokst siden 1996, begge kommuner har vokst i innbyggerantall og kravet til service har økt generelt i samfunnet.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: På bakgrunn av de siste årenes befolkningsvekst i Asker og Bærum, er jeg bedt om å svare på hvorfor Sandvika apotek ikke har døgnkontinuerlig vakt eller annen utvidet vakttid.

Det er Statens Helsetilsyn som i første instans behandler og avgjør spørsmål om åpningstid for apotek. De viktigste kriteriene for om en søknad om utvidet åpningstid skal innvilges er befolkningsgrunnlaget på stedet og avstand/kommunikasjon til nærmeste vaktapotek. I så måte støtter Helsetilsynet seg til følgende retningslinjer inntatt i IK-36/95 : Et befolkningsgrunnlag på mer enn 200 000 tilsier døgnvakt, et befolkningsgrunnlag på 100 000 - 200 000 tilsier kveldsvakt til ca. kl. 24.00 og 6 - 10 timers vakt på søn-/helligdager, mens et befolkningsgrunnlag på 50 000 - 100 000 tilsier 2 - 4 timers vakt på søn-/helligdager.

Bærum kommune søkte i 1996 om utvidet åpningstid for Sandvika apotek. Åpningstiden ble da utvidet, men ikke så mye som Bærum kommune ønsket. Utvidelsen ble foretatt i tråd med de ovenfor nevnte retningslinjer, basert på et befolkningsgrunnlag i Bærum på 95 000 innbyggere. Samtidig innførte imidlertid Sandvika apotek en ordning med at små pakninger smertestillende legemidler, antibiotika og andre akuttpregede legemidler lagerholdes og utdeles ved legevakten i Bærum til de pasienter som trenger dette.

Siden 1996 har befolkningen i Bærum økt, og jeg har derfor bedt Helsetilsynet på nytt å vurdere behovet for utvidede åpningstider ved Sandvika apotek. Dette må skje i samarbeid med lokale myndigheter og selvsagt med apotekeren selv. Hvis det er grunnlag for det, kan apoteket pålegges utvidede åpningstider.

Imidlertid er det viktig å understreke at et slikt pålegg må behandles etter forvaltningslovens regler om enkeltvedtak. Så vel apotekeren som fylkeslegen og kommunale organer må få anledning til å uttale seg før vedtak fattes.Pålegg om utvidet åpningstid kan på denne bakgrunn ikke utelukkende basere seg på befolkningens størrelse, men også på andre momenter av betydning som fremkommer ved høringen. Høringsrunden kan ta noen uker, og det vil nødvendigvis gå noe tid før Helsetilsynet kan fatte sitt vedtak i saken.

Spørsmål om åpningstider for apotek har for øvrig fått en betydelig enklere løsning i den nye apotekloven, som Odelstinget nylig har vedtatt, jf. Innst. O. Nr. 52 for 1999-2000. Etter denne lovens § 5-2 får alle apotek en lovfestet rett til å holde oppe mellom kl. 6.00 og 24.00 på alle hverdager, mens pålegg om vakt kan gis med hjemmel i § 2-8 første ledd bokstav d. For Bærum kommunes vedkommende er det grunn til å regne med så vel flere apotek som lengre åpningstider som følge av den nye apotekloven.