Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:269 (1999-2000)
Innlevert: 05.04.2000
Sendt: 05.04.2000
Besvart: 14.04.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Ifølge Statens Personalhåndbok er satsene for tapt arbeidsfortjeneste kr. 40,- pr. time for selvstendig næringsdrivende ved møter i Ligningsnemndene. I tillegg kommer møtegodtgjørelse som blir delt opp i antall timer møtet varer. Synes Statsråden dette er riktig godtgjørelse for selvstendig næringsdrivende som er folkevalgte?

Begrunnelse

Utregningen for selvstendig næringsdrivende som er folkevalgte viser at disse mottar kun kr. 40,- pr. møtetime i Ligningsnemndene. Unntak er advokater som er medlem av utvalget, der satsene er kr. 495,- pr. time. Møtegodtgjørelse kr. 450,- regnes ut etter antall minutter man sitter i møtet og betales kun etter antall møteminutter. Dette begrunnes etter Statens Personalhåndbok 1995. Det gis ingen reise/kostgodtgjørelse og heller ingen servering på møtene.

Jørgen Kosmo (A)

Svar

Jørgen Kosmo: Godtgjørelse og erstatning for tapt arbeidsinntekt til medlemmer av skatteetatens nemnder er fastsatt i rundskriv R-14/1994 fra Finans- og tolldepartementet, Skattelovavdelingen, etter samtykke fra Administrasjonsdepartementet (AD) med bakgrunn i det da gjeldende "Regulativ for godtgjøring mv. til leder, medlemmer og sekretær i utvalg".

Rundskrivet viser til reglene i Statens Personalhåndbok når det gjelder reise- og kostgodtgjøring (Regulativ for reiser innenlands for statens regning) og erstatning for tapt arbeidsinntekt (Regulativ for godtgjøring mv. til leder, medlemmer og sekretær i utvalg).

Ved samtykke til godkjenning av rundskrivet la AD vekt på at satsene var tilpasset den godtgjørelse som utbetales medlemmer av sammenlignbare nemnder og utvalg.I 1995 kunne ulegitimert tapt arbeidsinntekt erstattes med inntil 40 kroner pr. time, men ikke over 313 kroner pr. dag etter nevnte regulativ.

Fra 01.01.98 ble " Regulativ for godtgjøring mv. til leder, medlemmer og sekretær i utvalg" sagt opp, og fra dette tidspunkt fastsetter Arbeids- og administrasjonsdepartementet administrativt satsene for godtgjøring og erstatning for tapt arbeidsinntekt. Etter disse bestemmelsene dekkes tapt arbeidsinntekt, som ikke kan dokumenteres men sannsynliggjøres, med inntil 500 kroner pr. dag. Tapt arbeidsinntekt som kan dokumenteres ble fra 01.01.98 dekket med inntil 1 000 kroner pr. dag, denne satsen er fra 01.01.2000 hevet til 1 100 kroner pr. dag. Erstatning for tapt arbeidsinntekt kan etter rundskriv R-14/1994 også gis for reisetid.

Oppsummering

Selvstendig næringsdrivende som sannsynliggjør inntektstap vil kunne motta erstatning for tapt arbeidsinntekt med inntil 500 kroner pr. dag. I tillegg gis det møtegodtgjørelse med 450 kroner pr. dag, under forutsetning av at møtet varer 4 timer. For medlemmene i kommuner med mer enn 10 000 innbyggere gis det i tillegg en fast årlig godtgjørelse fra 2 000 kroner til 45 000 kroner pr. år avhengig av kommunens størrelse og verv. I tillegg gis det reise- og kostgodtgjørelse etter regulativ for reiser innenlands.

Jeg finner på denne bakgrunn godtgjørelsen og erstatningen for tapt arbeidsinntekt å være på et akseptabelt nivå for selvstendig næringsdrivende.Vedlegg til svar:

Fra Finans- og tolldepartementet, Skattelovavdelingen, "Arbeidsgodtgjørelse m. v. til medlem av nemnder etter likningsloven i fylke og kommunar." Rundskriv R-14/1994. Saksnr. 90/2918 S.

18. november 1994.