Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:291 (1999-2000)
Innlevert: 17.04.2000
Sendt: 17.04.2000
Besvart: 03.05.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Posten BA har vedtatt å legge ned 300- 450 postkontorer og tilbyr staten å overta de ledige lokalene og ansatte til offentlige servicekontorer. Skatteetaten varsler nedlegging av 140 ligningskontorer. De kunne også være en naturlig del av et servicekontor. Hver etat sees isolert og legges ned. Ingen tar ansvar for samordning. Vil Regjeringen nå sørge for at ikke flere tjenester eller lokaliseringer blir nedlagt og at alle offentlige etater blir pålagt å delta i servicekontorordningen?

Jørgen Kosmo (A)

Svar

Jørgen Kosmo: Regjeringen arbeider for at nivået på de offentlige tjenestene i kommunene skal opprettholdes og for at statlige etater og kommunene i så stor grad som mulig skal tilby brukerne tjenester i offentlige servicekontor. En bredt sammensatt arbeidsgruppe har utredet ulike spørsmål knyttet til etablering av offentlige servicekontor i kommunene og la den 31. mars frem en rapport for mitt departement. Denne rapporten vil bli sendt på bred høring så raskt som mulig. Departementet vil ta stilling til rapportens forslag når høringsuttalelsene foreligger.

Departementet er tillagt et spesielt ansvar når det gjelder samordning, også når det gjelder arbeidet for et samordnet tilbud om statlige og kommunale tjenester i lokalsamfunnene. Dette vil også gjelde postale tjenester og ligningstjenester som representanten Andersen spesielt nevner.