Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:308 (1999-2000)
Innlevert: 08.05.2000
Sendt: 08.05.2000
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 12.05.2000 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Både energibransjen og forbrukersiden ønsker en lov som sikrer fullgod kontroll av strømmålere fordi gjeldende regelverk er ufullstendig og kan true forbrukernes interesser. De fleste EØS-land har kontrollordninger for slike målere innenfor rammen av et foreslått EU-direktiv.
Vil statsråden etablere en lovpålagt kontrollordning på nivået som gjelder i Europa?

Begrunnelse

Forbrukerrådet mener mange feil kunne vært unngått ved at man fikk en bedre kontroll av strømmålerne. Forbrukermyndighetene sier at ansvarsforholdene er uklare både når det gjelder måling og avregning, og de vil ha justerplikt både for strømmålere og kontrollutstyr. I dag er det opp til el-verkene eventuelt å sjekke måleren for å påse at den fungerer riktig. Den enkelte abonnent som vil klage på en antatt for høy strømregning, kan ikke selv få koblet ut strømmåleren og sendt den til en uavhengig instans.

I de 5 første årene Energimåling AS eksisterte, fant firmaet feil ved cirka 20 prosent av undersøkte målere.
Undertegnede hadde denne saken oppe i Stortingets spørretime i oktober 1999. Nærings- og handelsdepartementet var innstilt på å få frem en snarlig avgjørelse i saken.

Grete Knudsen (A)

Svar

Grete Knudsen: Jeg viser til likelydende spørsmål nr 3 i Stortingets ordinære spørretime 20. oktober 1999. Nærings- og handelsdepartementets svar var at departementet skulle utrede spørsmålet, for deretter å kunne ta en beslutning av om det er behov for å innføre en kontrollordning for elektrisitetsmålere i Norge og eventuelt hvordan denne best mulig kan organiseres.

Departementet har nylig mottatt en betenkning om saken fra Justervesenet, og forventer å kunne ta en beslutning i saken innen 1. september 2000.

Dersom man kommer til at det skal innføres en kontrollordning for elektrisitetsmålere vil det være nødvendig å endre forskrift av 24. august 1999 nr 964 om justering og eventuelt lov av 31. oktober 1946 nr 2 om mål og vekt. Dette arbeidet vil i tilfelle settes i gang etter at beslutningen er tatt.