Skriftlig spørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:311 (1999-2000)
Innlevert: 10.05.2000
Sendt: 10.05.2000
Besvart: 23.05.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Selskapet TGS Nopec har planlagt seismikkskyting på fiskefeltene utenfor Vesterålen, i et svært kystnært område og delvis innenfor grunnlinjen. Dette er et nøkkelområde for norsk fiskeriaktivitet. Undersøkelsene kan få uheldige kortsiktige økonomiske skadevirkninger for fiskeriene, så vel som dramatiske konsekvenser ved en eventuell framtidig oljeutvinning i området.
Hva vil Fiskeriministeren gjøre for å hindre at det åpnes opp for oljeleting i stadig mer kystnære og sårbare områder?

Begrunnelse

Lofoten og Vesterålen er et av verdens største fiskeriområder, og havet utenfor er et vitalt gyteområde for bl.a. torsk, hyse, sei, blåkveite og sild. Fra fiskerifaglige instanser blir det understreket at områdets unike kvaliteter gjør det nødvendig å utvise spesielt stor aktsomhet, og i det aktuelle området er det pr i dag ikke åpnet opp for oljeleting tidligere. Området er ikke konsesjonsbelagt.
Havforskingsinstituttet fraråder i sin høringsuttalelse av 05.05.00 den planlagte seismiske aktiviteten, spesielt med hensyn til torskebestandens kritiske tilstand. På bakgrunn av dette, og på grunn av områdets vitale betydning for fiskeriinteressene forøvrig, fraråder også Fiskeridirektoratet undersøkelsen i brev til Oljedirektoratet av 08.05.00.
Begge faginstansene uttrykker også stor bekymring for mulige fremtidige konflikter med fiskeriinteressene dersom en fremtidig oljeutvinning skulle bli aktuelt.

Otto Gregussen (A)

Svar

Otto Gregussen: De områder som nå er åpnet for letevirksomhet ble foreslått av regjeringen i sin tid i Stortingsmelding nr. 26 (1993-94) "Utfordringer og perspektiver for petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen." I denne stortingsmeldingen gikk regjeringen inn for at kystnære områder av Norskehavet ikke skulle utredes på daværende tidspunkt. Stortinget sluttet seg til dette.

Hvis regjeringen vil endre sin strategi på dette området, vil forslag til endringer bli forelagt Stortinget.

Som Fiskeriminister vil jeg, hvis regjeringen vil vurdere en åpning av nye områder for letevirksomhet, påse at konsekvenser for fiskeriene og havmiljøet blir grundig utredet, slik at grunnlaget for regjeringens anbefaling blir så godt som mulig.