Skriftlig spørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:321 (1999-2000)
Innlevert: 19.05.2000
Sendt: 19.05.2000
Besvart: 26.05.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): Hvor langt har departementet kommet med oppfølgning av romertallvedtak VII i Innst. S. nr. 173 (1996-97) om opprettelse av et stimuleringsfond for utdanningsinstiusjoner til å utvikle gjensidige utvekslingsavtaler med institusjoner utenfor Vest-Europa?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Norske utdanningsinstitusjoners deltakelse i internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid har økt gjennom hele 1990-tallet og spesielt innen EUs utdanningsprogram (Erasmus og Comett, deretter Sokrates og Leonardo da Vinci) og rammeprogrammene for forskning. I tillegg er det nordiske samarbeidet bl. a. i regi av Nordplus svært viktig. Utdanningsinstitusjonene har også samarbeid og utvekslinger i regi av mindre program som NUFU (Det norske universitetsråds Nasjonalt utvalg for utviklingsrelatert forskning og utvikling), Samarbeidsprogrammet med Sentral- og Øst-Europa, NORAD og Nordisk Ministerråds nettverksprogram for Baltikum og Nordvest-Russland.

I tildelingsbrevene til universitetene og høgskolene for 1999 og 2000 er det lagt inn en forutsetning om at institusjonene skal legge til rette for at en økende andel av studentene og de tilsatte kan ta del i internasjonalt samarbeid gjennom utveksling og/eller faglig utviklingsarbeid. Imidlertid har det innenfor departementets budsjett hittil ikke blitt funnet rom for et eget stimuleringsfond for utvekslingsavtaler med institusjoner utenfor Vest-Europa.

Utvalget for høyere utdanning, Mjøsutvalget, la nylig fram sin svært omfattende rapport "Frihet med ansvar Om høgre utdanning og forskning i Norge". Ifølge mandatet skulle utvalget blant annet vurdere behovet for endringer i universitets- og høgskolesektoren som følge av økt internasjonalisering, u-landssamarbeid og utvikling av et internasjonalt kompetansemarked. Det av utvalgets forslag som berører representants Tingelstads spørsmål lyder slik:

"Det bør etableres et program med ressurser bevilget over statsbudsjettet for å finansiere utvekslingsavtaler mellom norske fagmiljøer og vitenskapelige utdanningsinstitusjoner i andre land. Avtaler for samarbeid om utdanninger på høyere grad og doktorgrad bør bli prioritert."

Jeg vil se nærmere på spørsmålet om et særskilt stimuleringsfond i forbindelse med oppfølgingen av Mjøsutvalget.