Skriftlig spørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:6 (1997-98)
Innlevert: 04.11.1997
Sendt: 05.11.1997
Besvart: 10.11.1997 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Når, og i hvilken form, vil departementet fremme sak om omorganisering av Posten Norge BA for Stortinget?"

Begrunnelse

Det legges nå opp til store omorganiseringer i Posten Norge BA, både ved at viktige basisaktiviteter skilles ut som egne resultatområder og at terminalstrukturen planlegges omstrukturert. Ved utskillinger i resultatområder vil det bli stilt resultatkrav for hvert enkelt område. Det hevdes dessuten at etter omlegging av terminalstrukturen vil A-post for store deler av landet bli ett døgn forsinket i forhold til nå, og til dels to dager i enkelte områder, særlig når det gjelder lokal A-post i distriktene.
Det har vært et premiss for omorganiseringa at servicenivået ikke skulle bli redusert, og da Postverket ble omdannet til særlovsselskap sa et flertall i samferdselskomiteen:
"Flertallet ser det som svært viktig med en oversiktlig og kontrollerbar organisasjonsstruktur. Det forutsettes at oppsplitting eller utskilling av basistjenester i selskapene og vesentlige støttefunksjoner ikke skal kunne gjennomføres uten en forutgående behandling i Stortinget."
Med bakgrunn i at denne omorganiseringen ser ut til å føre til et redusert servicenivå, og at basisaktiviteter og vesentlige støttefunksjoner skilles ut, vil dette utfra Stortingets tidligere forutsetninger måtte behandles i Stortinget før omorganiseringen gjennomføres.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Regjeringen har som grunnlag at en ikke vil akseptere en nedgang i postservicen. Så lenge samfunnspålagte servicekrav oppfylles, legger Regjeringen til grunn at Posten må ha stor frihet til å utvikle sin egen organisasjon innenfor rammen av fastsatte vedtekter, til å utvikle sitt tjenestetilbud og til å velge de betjeningsformer som er best egnet i det enkelte tilfelle.

Det er i St.prp. nr. 1 Samferdselsdepartementet (1997-98) gitt en redegjørelse for den nye organisasjons- og styringsmodellen som Postens styre har vedtatt etablert i bedriften fra 1. januar 1998. Styrets vedtak anses ikke å innebære utskilling av basistjenester eller vesentlige støttefunksjoner.

Når det gjelder Postens planer om endringer i sorteringsterminalstrukturen, har jeg bedt om en særskilt redegjørelse fra Posten om konsekvensene for postservicen, herunder mht. framsendingstider og innleveringstidspunkter, ved et redusert antall sorteringsterminaler og en omlegging av sorterings- og transportrutinene. Jeg avventer nå denne redegjørelsen.

Jeg viser forøvrig til det svaret jeg ga på spørsmål fra representanten Astrid Marie Nistad i Stortingets spørretime 5. november d.å.