Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:365 (1999-2000)
Innlevert: 07.06.2000
Sendt: 08.06.2000
Besvart: 16.06.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Størstedelen av matvaredistribusjonen i Norge eies av fire store kjeder. Det er nesten umulig for en vanlig dagligvarebutikk å ikke være medlem i en kjede. Engroslagrene sentraliseres, og dette både vanskeliggjør og fordyrer matvaredistribusjonen. Fraktutgiftene blir unødvendig høye når maten fraktes lang vei med mange omlastninger. Dette oppleves som særlig vanskelig for nærbutikker i distriktene.
Opplever statsråden denne sentraliseringen og "kjedemakten" som et problem og hva tenkes gjort for å endre utviklingen?

Begrunnelse

Det blir stadig vanskeligere for små nærbutikker i distriktene å yte den service kundene forventer og har krav på. Små, uavhengige butikker er nærmest tvunget til å gå inn i en eller annen kjede for i det hele tatt å få vareleveranser. I tillegg kan de ikke selv velg hvilke engroslager(e) de skal få varer fra, og dette medfører ofte at både bestilling og levering av varer kompliseres mer enn nødvendig. Varer som ikke kan leveres får man ikke bestilt alternativ til. Resultatet er at butikkene kan mangle livsviktige varer i flere uker.,Det er heller ikke unormalt med beskjeder som sier at "neste uke leveres det ikke ut varer". Dette gir en håpløs situasjon for både drivere og brukere av drstriksbutikkene. Disse butikkene er som oftest i tillegg leverandører til forsvar, sykehjem, barnehager og bedrifter.
Vi opplever stadig at norske selskaper overtas av store, internasjonale selskaper som ikke tar hensyn til norske forhold og vi kan jo bare frykte konsekvensene hvis norske dagligvarekjeder blir overtatt av slike. Små bygdesamfunn kan risikere å bli stående uten vareleveranser i det hele tatt, lønnsomheten blir for liten.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Kommunal- og regionaldepartementet erkjenner de utfordringer det er å sikre levedyktige dagligvarebutikker i mindre bygdesamfunn. Departementet arbeider derfor aktivt med disse utfordringene gjennom:

· MERKUR- programmet.

· Nedsatt arbeidsgruppe mellom matvarekjedene Hakongruppen, Nærbutikkene Norge (Norgesgruppen) og Forbrukersamvirke (NKL) og to departementer (KRD og LD).

Målsettingen for MERKUR-programmet er tredelt:

· Legge til rette for at et kvalitativt godt tjenestetilbud i distriktene kan opprettholdes gjennom videreutvikling og styrking av eksisterende servicetilbud.

· Sikre lokalbefolkningen i distriktene tilgang på en dagligvarebutikk på eller like i nærheten av hjemstedet.

· Bidra til økende forståelse i befolkningen og politikerne for dagligvarebutikkens betydning i lokalmiljøet.

I dette arbeidet er det tett kontakt mellom programmet og matvarekjedene, ut fra den forutsetning å sikre et tilfredsstillende dagligvaretilbud til befolkningen også i tynt befolkede områder. Bl.a. er kjedene representert i styret for programmet med representant fra Norgesgruppen.

I tillegg til MERKUR-programmet har departementet nær kontakt med matvarekjedene gjennom en arbeidsgruppe. Ett av arbeidsmålene er å finne gode løsninger på distribusjon/forsyning av varer til utkantbutikkene basert på forutsetningen om samme vilkår/priser som i de mer sentrale butikker. Arbeidsgruppen arbeider i nært samarbeid med MERKUR-programmet som for tiden utreder muligheten for å etablere et prosjekt for samdistribusjon i et fylke.

Når det gjelder spørsmålet om kjedetilknytning, er jeg av den oppfatning at det kan være en klar fordel at distriktsbutikken har en eller annen form for kjedetilknytning, da dette er en forutsetning for at disse butikkene skal kunne konkurrere på lik linje med de mer sentralt beliggende butikkene.

Det har skjedd en viss sentralisering av engroslagrene. Jeg er enig i at dette kan skape vanskeligheter for distribusjon av varer lokalt dersom distribusjonslinjene ikke opprettholdes. Jeg vil spesielt holde øye med utviklingen på dette området.

Det er spesielt lokale matvareprodusenter som har store problemer med å finne omsetning for sine varer gjennom butikk da kjedene foretar store innkjøp i tilknytning til hvor engroslageret befinner seg. Kommunal- og regionaldepartementet har derfor i samarbeid med Landbruksdepartementet, gjennom deres etablering av verdiskapingsprogrammet, drøftet med kjedene muligheter for å etablere ordninger som skal sikre lokal leveranse av lokalt produserte varer. Arbeidet mellom departementene og kjedene på dette området vil komme i gang til høsten.

I samarbeid mellom flere departementer arbeides det aktivt med de utfordringer som skisseres i spørsmålene. Derfor vil utfordringene fremover med å sikre like vilkår for matvaredistribusjon gis høy prioritet. Departementet vil for øvrig komme tilbake til disse spørsmål i den kommende stortingsmelding om regionalpolitikken.