Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:379 (1999-2000)
Innlevert: 13.06.2000
Sendt: 14.06.2000
Besvart: 22.06.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): En samlet kommunalkomité skrev i Budsjett-innst. S. nr. 5 at det var viktig å gi personer med lese- og skriveproblemer tiltak og opplæring som er tilpasset til og egnet til å avhjelpe problemene. Komiteen tok og opp tilbudet fra Ped-Log i Bergen. Etter denne tid har de lokal arbeidsmarkedsmyndigheter i Bergen uttalt at Ped-Log ikke er et aktuelt tilbud å benytte.
Kan statsråden gi en status for oppfølgingen av stortingets vedtak og en begrunnelse for arbeidsmarkedsmyndighetenes holdning til Ped-Log?

Begrunnelse

Det har utviklet seg en konflikt mellom en del av brukerne av Ped-Logs tilbud og arbeidsmarkedsmyndighetene i Bergen. Brukerne mener tilbudet er det beste de har deltatt på i forhold til å bedre deres lese- og skrivevansker, mens arbeidsmarkedsmyndighetene ikke lengre bruker dette tilbudet. Fra brukere stilles det store spørsmål ved om de alternative oppleggene som nå gis til arbeidsledige med lese- og skrivevansker er fullgode. Kommunalkomiteen viet problemstillingene knyttet til lese- og skrivevansker spesiell oppmerksomhet ved behandlingen av budsjettinnstilling S. nr. 5 ; "Komiteen viser til at personer med lese- og skriveproblemer trenger tiltak og opplæring som er tilpasset til og egnet til å avhjelpe problemene. Dette har vært et forsømt område både i ordinær opplæring og i arbeidsmarkedsopplæringen og har medført at mange verken har fått nødvendig opplæring eller arbeid. Personer med slike problemer vil finnes både blant ordinære arbeidssøkende og blant yrkeshemmede.
Komiteen viser til at det finnes opplæringstilbud til denne gruppen, men at det ikke alltid blir gjort tilgjengelig for de som har nytte av dem. I svar fra arbeids-og administrasjonsminister Laila Dåvøy av 21. juni 1999 angående bruk av Ped-Log i Bergen, vises det til at ut fra gjeldende lov og regelverk ser ut til at arbeidsmarkedsetaten ikke kan bruke Ped-Logs tilbud som attføringstiltak med unntak av når det skjer som AMO-kurs. Departementet har derfor bedt Arbeidsdirektoratet om en vurdering av om reglene er egnet til å kunne bruke aktuelle utdannings-/opplæringstilbydere for personer under yrkesrettet attføring med lese- og skrivevansker. Komiteen vil understreke viktigheten av at arbeidsmarkedsmyndighetene sørger for at denne gruppen får tilgang på tilpasset og hensiktsmessig opplæring og at regelverket ikke må hindre at hensiktsmessige tilbud gis som en del av et attføringsopplegg.

Jørgen Kosmo (A)

Svar

Jørgen Kosmo: Jeg kan opplyse at departementet, med virkning fra 1. juni 2000, har foretatt en endring i forskrift om attføringsstønad, som innebærer at det ikke lenger er noe vilkår at skole, kurs og lignende tilbyr undervisning "både til funksjonshemmede og andre". Endringen fører bl.a. til at det blir lettere for personer med lese- og skrivevansker å få godkjent hensiktsmessige tilbud som del av attføringsopplegg fordi tilbydere som retter sitt opplegg spesielt inn mot personer med funksjonshemming ikke lenger på formelt grunnlag vil være utelukket fra å være aktuelle utdanningstilbydere.

Arbeidsmarkedsetaten er gjort kjent med forskriftsendringen gjennom brev fra Aetat Arbeidsdirektoratet av 2. juni 2000.

Endringen er dessuten implementert i etatens rundskriv om ytelser under yrkesrettet attføring. I rundskrivet presiseres det, i tråd med instruks fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet at opplæring som er individuelt tilrettelagt for funksjonshemmede kan godkjennes som yrkesrettet attføringstiltak, så fremt opplæringen er nødvendig og hensiktsmessig for at medlemmet skal kunne få eller beholde lønnet arbeid. Videre kan individuell opplæring som er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede godkjennes som attføringstiltak selv om virksomheten som tilbyr opplæringen ikke er godkjent attføringsinstitusjon etter folktetrygdloven § 11-7, annet ledd bokstav a jf. forskriftens § 1-1.

Forskriftsendringen og omleggingen av praksis vil for framtiden gjøre det enklere å bruke individuelt tilrettelagt opplæring, f. eks. i regi av PedLog. Jeg vil imidlertid understreke at det fortsatt er Aetat som vil måtte vurdere hvilke tiltak som er nødvendige for at den enkelte arbeidssøkeren skal bli i stand til å skaffe seg eller beholde høvelig arbeid.